Vejledning om matrikulære arbejder

Vejledningen opdateres løbende.

Vejledning om matrikulære arbejder er senest blevet ændret i 2001 (vejledning nr. 46 af 18. april 2001). Reglerne i bekendtgørelse om matrikulære arbejder er siden ændret indtil flere gange, og der har derfor i længere tid været behov for en opdatering af vejledningen. Dette er et større arbejde, som Geodatastyrelsen er i gang med. Ud over en opdatering af selve vejledningsteksten, så ændres der også på vejledningens struktur samt den måde, hvorpå vejledningen gøres offentlig tilgængelig. 

Opbygning af vejledningen
Vejledningen struktur er ændret i forhold til den tidligere vejledning. Baggrunden herfor er at skabe en direkte sammenhæng mellem kapitelnumre i bekendtgørelsen og i vejledningen. Eksempelvis vedrører vejledningens kapitel 5 reglerne i bekendtgørelsens kapitel 5, osv. Derudover er kapiteloverskrifter i bekendtgørelsen også anvendt i den nye vejledning.
Der kan navigeres i vejledningen via strukturen i venstre side, hvor overskrifter til de forskellige kapitler fremgår.

Søgefunktion
Der er mulighed for at foretage en søgning i hele vejledningen med nedenstående søgefunktionen.

Søg i Vejledningen

Opdatering af vejledningen
Vejledning om matrikulære arbejder vil fremadrettet blive offentliggjort på gst.dk. Det giver mulighed for, at vejledningens enkelte kapitler kan opdateres løbende og uafhængigt af hinanden, hvilket ikke tidligere har været muligt. Derudover forventer styrelsen, at vejledningen hurtigere kan ajourføres, når behovet opstår. Eksempelvis i forbindelse med nye eller ændrede regler i bekendtgørelsen eller ved principielle udtalelser fra styrelsen med præcisering af bekendtgørelsens regler. Disse udtalelser, der bliver sendt til landinspektørerne i orienteringsbreve, er hidtil ikke blevet indarbejdet i vejledningen.


Af skemaet nedenfor fremgår det, hvornår hvert enkelt kapitel i vejledningen senest er offentliggjort. Under hvert kapitel er det muligt at tilgå tidligere gældende versioner via en rød infoboks med ”Versionshistorik”.

 

Vejledningen opdateres løbende.

  Kapitel Ajourført
1.  Indledende regler 30. juni 2022 
2. Afsætning af skel 20. december 2023
3.  Private fællesveje på matrikelkortet 14. januar 2021
4. Udstykning og matrikulering 30. juni 2022 
5. Arealoverførsel  30. juni 2022 
6.  Sammenlægning 26. maj 2020
7. Ejendomsberigtigelse 18. april 2001 
8. Ekspropriation og jordfordeling m.v. 30. juni 2022 
9. Fælleslodder 30. juni 2022 
10.  Tekniske ændringer i matriklen                    18. april 2001 
11. Afmærkning og indmåling af skel 20. december 2023
12. Indlægning på matrikelkortet -
13. Referencenettet 18. april 2001 
14.  Arealberegning 18. april 2001 
15. Dokumenter og data til ajourføring af matriklen 20. december 2023
16. Opmålingsdokumenter 18. april 2001 
17.  Ændringskort og oversigtskort 30. juni 2022 
18. Skematisk redegørelse        18. april 2001 
19. Ejererklæringer 20. december 2023
20. Relation mellem matriklen og BBR 26. maj 2020
21. Offentlige vejes udskillelse i matriklen
22. Matrikulær forandring af ejerlejlighedsejendomme og arealer med bygning på fremmed grund
23. Matrikulære gebyrer m.v. 26. maj 2020
24.  Opkrævning af matrikulære afgifter og gebyrer m.v. 26. maj 2020
25. Ikrafttræden m.v.
  Bilag -