Søg om tilladelse til søopmåling

Her kan du læse mere om, hvordan du søger tilladelse til søopmåling.

Søopmåling i de danske farvande, herunder farvandene omkring Grønland, må alene foretages med Geodatastyrelsens tilladelse

(§ 7 Lov om stedbestemt information ). Det gælder både søopmåling til kommercielle formål og til myndighedsopgaver. Søopmåling med forskningsformål med danske skibe skal orientere GST om aktivitet. Der skal også søges om tilladelse ifm. systematisk opmåling af vrag.

Det er ikke nødvendigt at søge om tilladelse i forbindelse med opmåling af havne, da dette er den enkelte havns ansvarsområde. GST kræver ej heller ansøgning når havne får kontrolmålt sejlrenden ind mod havnen, selvom renden strækker sig ud over havnens område. Såfremt havnen ønsker opmålingen optaget i søkortet, skal der ansøges, og data afleveres til GST for kontrol og kvalitetssikring. Tidspunktet for udgivelse afhænger af GST udgivelsesplan.

En tilladelse fra Geodatastyrelsen omfatter ikke tilladelse til geotekniske bundundersøgelser. Kontakt venligt Energistyrelsen

En række betingelser skal opfyldes før, under og efter søopmålingen:

 1. Der må kun foretages opmåling med det i tilladelsen anførte fartøj. Eventuelle ændringer af fartøj til udførelsen af opgaven skal af tilladelsesindehaveren sendes direkte til Forsvarets Operationscenter (opscent@sok.dk) med Cc. til Geodatastyrelsen (soeopmaalingstilladelser@gst.dk)
 2. En kopi af opmålingstilladelsen skal forefindes om bord på samtlige opmålingsfartøjer og på forlangende forevises Søværnets skibe.
 3. Der afgives nødvendige oplysninger til Efterretninger for Søfarende (efs@dma.dk).
 4. Såfremt der under opmåling konstateres objekter eller dybder som er mindre end angivet i søkortet og anses som værende til fare for sejladsen afgives straks melding til Maritimt Assistancecenter (mas@sok.dk) og Geodatastyrelsen (soeopmaalingstilladelser@gst.dk)
 5. Såfremt der konstateres rester af ammunition, eller mistænkelige genstande (UXO), i forbindelse med søopmålingsarbejdet, skal arbejdet øjeblikkeligt indstilles, og der tages kontakt til Forsvarets Operationscenter, jf. § 14 i BEK 1351, af 29/11/2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande.
 6. Opmålingsarbejdet kan til enhver tid inspiceres og kontrolleres af Geodatastyrelsen.
 7. Opmålingsresultatet må ikke videregives til andre end den, der har bestilt opgaven udført. Såfremt resultatet indgår i udbudsmateriale eller lignende, skal det være forsynet med påtegning om, at det ikke må videregives til uvedkommende. Opmålingsresultaterne må kun benyttes i forbindelse med den anførte opgave. 
 8. Opmålingsdata skal efter opmålingens afslutning sendes til Geodatastyrelsen (§7 stk. 2 Lov om stedbestemt information). Geodatastyrelsen kan vederlagsfrit anvende de modtagne opmålinger og oplysninger, herunder indlægge de modtagne data i Geodatastyrelsens dybdedatabase samt benytte de modtagne data ved udgivelse af søkort og nautiske publikationer.

Data skal leveres elektronisk som opmålte minimumsdybder i standard xyz-format samt med en udfyldt metadataliste som beskriver anvendt udstyr, kalibreringsmetode mv. For yderligere information se ”Retningslinjer for indlevering af bathymetriske data og metadata til Geodatastyrelsen”. 

De digitale opmålingsdata indsendes til Geodatastyrelsen senest 3 måneder efter endt opmåling.

Udenlandske opmålingsfartøjer
Udenlandske fartøjer til søopmåling søger på sammen måde som danske.  

Såfremt der er tale om udenlandske statsskibe kan ansøgning om tilladelse til arbejde på danske, færøske eller grønlandske områder fremsendes via diplomatiske kanaler af flagstaten.

Tilladelse til søopmåling skal være udstedt inden påbegyndelse af søopmåling. Sagsbehandlingstiden for søopmålingstilladelser er ca. 30 arbejdsdage.

Der gøres opmærksom på, at der ved ændringer i søopmålingsansøgningen (eks. fartøj, periode eller område) påbegyndes en ny sagsbehandlingsproces.

GST og høringsparterne bestræber sig på at behandle ansøgningen så hurtigt som muligt.

 

Ansøgningen om tilladelse til søopmåling skal indeholde følgende oplysninger:

 • Ansøger: Firma/afdeling, adresse, postnummer, by, e-mail.  Kontaktperson m. e-mail og telefonnr. 
 • Rekvirent af pågældende opmåling: Firma/afdeling, adresse, postnummer, by. Kontaktperson m. e-mail og telefonnr.
 • Formålet med opmålingen.
 • Position for opmålingen: Skitse med nøjagtig angivelse af det område, hvor opmålingen ønskes foretaget, med koordinatliste for opmålingsområdet, angivet i geografiske koordinater (grader, minutter og decimalminutter) i WGS84
 • Tidspunkt for opmålingens planlagte påbegyndelse og forventede afslutning.
 • Fartøjsmateriel: Angivelse af hvilket fartøjsmateriel, der ønskes anvendt med oplysning om det enkelte fartøjs navn, nationalitet, kaldesignal, IMO-nr, MMSI-nr. og ejerforhold.
 • Det opmålingsudstyr der indgår i opsamlingen af søopmålingsdata så som positionssystem RTK/DGPS, SVL sensor, online SVL sensor, bevægelsessensor etc.
 • Såfremt der i forbindelse med opmålingsopgaven eller efterfølgende aktiviteter ønskes udført geotekniske bundundersøgelser, skal dette fremgå af ansøgningen. (Tilladelsen til dette gives ikke af GST, men er vigtig information ifm. GSTs  sagsbehandling. For geotekniske bundundersøgelser kontakt venligt Energistyrelsen.)
 • Hvis der er planlagt arbejde i et kabel- eller rørfelt, skal ejerens tilladelse foreligge, og vedlægges som bilag.     
 • Erklæring om, at Erhvervsministeriets tilladelse til opstilling af eventuelle nødvendige elektroniske positionsbestemmelsessystemer foreligger
 • Erklæring om, at opmålingsarbejdet til enhver tid kan inspiceres og kontrolleres af Geodatastyrelsen
 • Erklæring om, at opmålingsresultatet ikke videregives til andre end den, der har bestilt opgaven udført. Såfremt resultatet indgår i udbudsmateriale eller lignende, skal det være forsynet med påtegning om, at det ikke må videregives til uvedkommende. Opmålingsresultater må kun benyttes i forbindelse med den anførte opgave.
 • Erklæring om, at opmålingsdata efter opmålingens afslutning indsendes til Geodatastyrelsen, og at Geodatastyrelsen vederlagsfrit kan anvende de modtagne opmålinger og oplysninger, herunder indlægge de modtagne data i Geodatastyrelsens dybdedatabase samt benytte de modtagne data ved udgivelse af søkort og nautiske publikationer.

Skabelon for ansøgning om søopmåling - klik her:

Ansøgningen sendes direkte til Geodatastyrelsen: soeopmaalingstilladelser@gst.dk

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at skrive til soeopmaalingstilladelser@gst.dk

Kontakt

Stilling:Specialkonsulent
Område:Søkort og Marine Data

Skabelon til ansøgning