Matriklen

Matriklen er ejendommenes CPR-register og er grundlaget for, at vi i Danmark har styr på belåning, beskatning, tinglysning mv. af ejendomme, huse og grunde. På verdensplan er vi førende med en sammenhængende forvaltning af ejendomsområdet, og det er en forudsætning for et velfungerende ejendomsmarked, at både ejere, offentlig forvaltning og finanssektoren kan have tillid til ejendomsregistreringen.  

 

Læs om vores arbejde inden for Matriklen

Ejendomsdataprogrammet

Ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger registreres i dag uensartet. Det kan derfor være svært at sammenholde data fra forskellige registre. Data skal derfor forbedres og gøres frit tilgængelige i autoritative registre. Det skal Ejendomsdataprogrammet blandt andet være med til at sikre.

Ejerfortegnelsen

Ejerfortegnelsen er et autoritativt register over de faktiske ejere og administratorer af al fast ejendom i Danmark

Registrering af ejerlejligheder

Den 25. februar 2019 overtog Geodatastyrelsen registreringen af ejerlejligheder fra Tinglysningsretten. Registrering af en ejendomsopdeling i ejerlejligheder skal fremover ske i Matriklen. 

Bygning på fremmed grund

Den 11. februar 2019 overtog Geodatastyrelsen registreringen af bygning på fremmed grund fra ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister).

 

Matrikulær registrering

Geodatastyrelsen er ansvarlig for en række af de systemer, landinspektørerne benytter til matrikuær sagsbehandling, herunder blandt andet Martriklen, MIA, ERPO og SER. 

Landinspektørerhvervet

Geodatastyrelsen er den kompetente myndighed for landinspektørerhvervet i Danmark. Styrelsen varetager administrationen af landinspektørlovens regler, herunder sager om landinspektørers habilitet, og fører tilsyn med de praktiserende landinspektører og landinspektørvirksomheder. 

Nyt om Matriklen