Dækning af udgifter ved skelforretninger

Parterne i en skeltvist, der er afgjort eller bliver afgjort ved gennemførelse af en skelforretning har mulighed for at ansøge Geodatastyrelsen om, at staten godtgør udgifterne eller dele af dem.

En skelforretning indledes ved, at en af parterne i en skeltvist anmoder en landinspektør om at gennemføre en skelforretning.

Her kan du læse mere om dine muligheder for at få dækket udgifterne eller dele af dem i forbindelse med en skelforretning:

Følgende betingelser skal være opfyldt, før du kan få godtgjort udgifterne til skelforretning:

 • At du ikke selv har råd til at betale udgiften, og at du ikke har en forsikring, der dækker udgiften.
 • At det er rimeligt, at du vil starte en skelforretning, eller det er rimeligt, at du får hjælp, hvis en anden fører en skelforretning mod dig.

Efter reglerne om fri proces vurderer Geodatastyrelsen om ovenstående betingelser er opfyldt. Vi vurderer sagen ud fra de oplysninger, du sender. Det er dit ansvar at komme med de oplysninger, vi skal bruge for at træffe en afgørelse. Det er derfor vigtigt, at du sender tilstrækkelige oplysninger.

Indtægtsgrænserne for fri proces i 2024 er: 

 • Enlige ansøgere 371.000 kr.
 • Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 471.000 kr.
 • Forhøjelse på 64.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2024 anvendes således årsopgørelsen for 2022. Du skal være opmærksom på, at hvis du er gift eller samlevende, skal din ægtefælles eller samlevers indtægt medregnes. Ligeledes skal du oplyse, om du/I har hjemmeboende børn under 18 år.

Afviger dine aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2022, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund, jf. bekendtgørelse om fri proces § 2.

Hvis årsopgørelsen for 2022 ikke længere er retvisende for din aktuelle indtægt, skal du også vedlægge kopi af dine og din eventuelle ægtefælles/samlevers lønsedler for de sidste tre måneder.

Høring af modparten ved ansøgning om forhåndstilsagn

Hvis du, inden en skelforretning er rekvireret, ansøger om forhåndstilsagn til omkostningsfritagelse, så vil et forhåndstilsagn kun blive meddelt, hvis de foreliggende oplysninger giver fornødent grundlag for at anse betingelserne for omkostningsfritagelse for opfyldt. Du må påregne, at Geodatastyrelsen anmoder om samtykke til at sende en kopi af din ansøgning (bortset fra indtægtsoplysningerne) med bilag til den anden part for at høre dennes version af sagen. Hvis du ikke giver samtykke hertil, kan det bidrage til, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, og derfor medføre, at Geodatastyrelsen meddeler afslag på forhåndstilsagn.

Et afslag på forhåndstilsagn til omkostningsfritagelse afskærer dig ikke fra senere at ansøge om omkostningsfritagelse, når det er endeligt bestemt, hvordan omkostningerne ved skelforretningen skal fordeles mellem parterne. 

Du kan søge godtgørelse af de udgifter, der er medtaget i landinspektørens opgørelse over omkostninger forbundet med skelforretningen. Til disse omkostninger henregnes:

 • landinspektørens honorar og udlæg,
 • parternes – efter landinspektørens skøn – rimelige udgifter til oplysning om skelforholdene,
 • eventuelle omkostninger ved forkyndelse af indkaldelsen til skelforretningen og
 • eventuelle omkostninger ved hegnsynsmænds deltagelse i skelforretningen.

Det er landinspektøren som afgør, hvilke udgifter der er rimelige, og derfor kan medregnes. Der kan ikke klages over landinspektørens afgørelse, hverken til hegnsynet eller nogen anden myndighed. Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) har nedsat et honorarudvalg, der kan behandle klager over en landinspektørs honorar. Der henvises til PLF's hjemmeside. Søgsmål om honorarets størrelse kan også anlægges ved domstolene. 

Dine udgifter til juridisk bistand kan ikke regnes med til sagens omkostninger. Det betyder, at dine eventuelle omkostninger til en advokat i forbindelse med skelforretningen ikke vil blive dækket.

Aftale om deling af udgifterne

Selvom du og modparten aftaler en fordeling af udgifterne ved skelforretningen mellem jer, kan du godt få dine udgifter betalt af staten. Hvis aftalen med modparten går ud på, at du betaler mere end halvdelen af de samlede udgifter, vil staten dog kun godtgøre de udgifter, der overstiger halvdelen af de samlede udgifter ved skelforretningen, hvis hegnsynet eller retten har truffet afgørelse om fordelingen af omkostningerne.

Spørgsmålet om fordeling af sagens udgifter skal være sendt til hegnsynet inden 8 uger efter modtagelse af opgørelsen fra landinspektøren. Dette gælder dog ikke, hvis der er anlagt retssag om skellets beliggenhed, idet retten efter påstand i så fald træffer afgørelse om fordeling af omkostningerne.

Gebyr forbundet med hegnsynets afgørelse om fordeling af omkostningerne ved en skelforretning regnes ikke som en udgift til skelforretningen. Afgørelsen koster 2.009 kr. Miljø- og fødevareministeren kan efter ansøgning beslutte, at staten godtgør denne udgift jf. hegnslovens § 46, stk. 4.

Når du sender din ansøgning, bedes du vedlægge:

 • kopi af årsopgørelse for 2022 for ansøger og eventuel samlever/ægtefælle samt oplysning om hjemmeboende børn under 18 år,
 • oplysning om der findes forsikring med retshjælpsdækning, der dækker omkostningerne,
 • nærmere oplysning om baggrunden for afholdelse af en skelforretning.
 • landinspektørens erklæring om skelforretningen, når der ikke opnås enighed om skellet under skelforretningen eller landinspektørens udtalelse om skelforretningen, hvis der opnås enighed om skellet under skelforretningen,
 • protokol for hegnssyn (hvis afholdt), og
 • hegnsynets omkostningsafgørelse.

Sikker digital post:
Geodatastyrelsen opfordrer til, at du sender din ansøgning og tilhørende bilag med sikker digital post:

 1. Åbn din e-Boks og vælg ”Skriv ny post”.
 2. Under ”Vælg modtager” skriver du Geodatastyrelsen og vælger herefter postkassen ”Matrikel og Ejendomsregistrering”.
 3. I emnefeltet skriver du Skelforretning.
 4. Vedhæft de ønskede filer (ansøgningen og tilhørende bilag) fra din computer og tryk ”Send".

Ansøgning kan i stedet sendes med alm. postbefordring eller mail til:

Geodatastyrelsen
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Att. Matrikel og Ejendomsregistrering
mat@gst.dk

Frist for ansøgning

Vær opmærksom på, at ansøgning om statens betaling af omkostninger skal være modtaget af Geodatastyrelsen inden 8 uger fra hegnsynets afgørelse om fordeling af omkostninger. Er retssag om skellets beliggenhed anlagt og påstand nedlagt om fordeling af omkostningerne ved skelforretningen, skal ansøgningen dog indgives senest otte uger efter rettens afgørelse.

Når Geodatastyrelsen har truffet afgørelse om, at udgifterne ved en skelforretning dækkes helt eller delvist af staten, udbetaler styrelsen godtgørelsen til dig, når udgifterne er dokumenterede. Du skal sende dokumentation for dine udgifter til Geodatastyrelsen med sikker digital post (anbefales), alm. postbefordring eller alm. mail.

Har du eller modparten bedt hegnsynet eller retten om at afgøre fordelingen af sagens omkostninger, udbetales beløbet først, når fordelingen er afgjort.

Afgørelsen kan påklages til klima-, energi- og forsyningsministeren. Klagefristen er otte uger fra den dag, Geodatastyrelsens afgørelse er meddelt dig. Du kan klage mundtligt eller skriftligt. Klagen indgives til Geodatastyrelsen. Geodatastyrelsen sender klagen sammen med sagens bilag til ministeriet. Du kan sende en skriftlig klage til Geodatastyrelsen med sikker digital post (anbefales), alm. postbefordring eller mail.

Du har også mulighed for at indgive klagen direkte til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Du kan kontakte ministeriet via digital post på borger.dk. Du kan se øvrige kontaktoplysninger på ministeriets hjemmeside www.kefm.dk.  

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte Geodatastyrelsen for yderligere information om dækning af udgifter til skelforretninger. Du kan også finde mere information ved at benytte nedenstående links til forskellige hjemmesider.

Du kan også læse om skelforretninger på forskellige landinspektørers netsteder.

Senest opdateret 5. januar 2023