Udstykningsloven

Loven indeholder bl.a. regler for vedligeholdelsen af matriklen.

Loven indeholder regler for vedligeholdelse af matriklen samt om matrikelvæsenets organisation.

Lbk. nr. 53 af 17.01.2024

Læs.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelsen fastsætter krav til dokumentation anvendelse af digital kommunikation ved registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder, registrering af ændring af ejerlejligheder eller videreopdeling af ejerlejligheder. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere krav til dokumentation ved stedfæstelse af bygning på fremmed grund og endeligt regler om registrering af bygninger på søterritoriet og i Danmarks eksklusive økonomiske zone. 

Bek. nr. 1601 af 12.12.2023

Læs

Bekendtgørelse giver regler for udfærdigelse af sager om
matrikulære forandringer.

Bek. nr. 1443 af 01.12.2023

Læs

Bekendtgørelsen henvender sig især til tinglysningsdommerne og giver regler for tinglysning af dokumenter om salg af hele eller dele af faste ejendomme.

Bek. nr. 773 af 02.06.2020.

Læs.

NOTAT - Ny bekendtgørelse om udstykningskravet, 22, juni 2020.

Bekendtgørelsen giver regler for kontrolforanstaltninger i forbindelse med udstykning, matrikulering, sammenlægning og arealoverførsel.

Bek. nr. 1447 af 29.11.2018.

Læs

 

Orienteringsmøde om udstykningskontrollen (præsentation)

 

Bekendtgørelsen fastsætter regler for afholdelse af skelforretninger.

Bek. nr. 385 af 09.04.2019.

Læs

Vejledninger

Vejledningen giver uddybende anvisninger om udfærdigelse af sager
om matrikulære forandringer. Vejledningen opdateres løbende med ajourførte kapitler på Geodatastyrelsens hjemmeside, hvor eksisterende kapitler også findes.

Vejledningen uden ajourførte kapitler findes her.
Vejl. nr. 46 af 18.04.2001.

Læs

Vejledningen beskriver, hvornår udstykning er nødvendig.

Vejl. nr. 64 af 07.07.2010.

Læs

Vejledning om udstykningskontrollen ajourført pr. 16. juni 2021.

Læs

Vejledningen uddyber reglerne for afholdelse af skelforretninger.

Vejl. nr. 61 af 12.6.2003.

Læs.

Vejledningen angiver forskelle mellem de gamle højdesystemer
og det nye højdesystem DVR90.

Vejl. nr. 2 af 10.1.2005.

Læs

Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse om matrikulære arbejder og supplerer Vejledning om matrikulære arbejder.

Vejl. nr. 9892 af 26.08.2008

Læs.