Version 20. december 2023

15. Dokumenter og data til ajourføring af matriklen

En matrikulær sag skal ved indsendelse til Geodatastyrelsen indeholde data til ajourføring af matriklen samt de dokumenter m.v., der er nødvendige før en matrikulær forandring kan registreres i matriklen. Det fremgår af bekendtgørelsens § 35, stk. 1.

En matrikulær sag skal være på digital form og i overensstemmelse med standarder og snitflader godkendt af Geodatastyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 35, stk. 2. Det betyder bl.a., at landinspektøren skal anvende Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem (MIA) og Ejendomsregistreringsportalen (ERPO) til at udarbejde og indsende en matrikulær sag til Geodatastyrelsen.


15.1. Dokumenter

Alle dokumenter i en matrikulær sag skal indsendes i digital form. Dokumenterne skal som udgangspunkt være i PDF, dog med undtagelse af måleblad og den tilhørende koordinatfil.

På måleblade skal streg og skrift være egnet til reproduktion, og Dansk Standard bør anvendes. Nordretning skal angives, og konstruktionen bør så vidt muligt være orienteret mod nord. Derudover skal målforholdet fremgå. Indeholder et måleblad konstruktioner i forskellige målforhold, skal det tydeligt fremgå, hvilken konstruktion, der er i et andet målforhold, og denne konstruktion bør være adskilt ved en stiplet, kraftig linje (stregpriklinje).

Kort skal være i standardformat A4 (21,0 cm x 29,7 cm) eller mangefold deraf, dog ikke større end A1 (59,4 cm x 84,1 cm). Målebladet skal være i de standardformater, der gælder for kort, eller i formaterne 29,7 cm i højden og 39, 57, 75, 93, 111 eller 129 cm i bredden. Bredden 129 cm må dog kun benyttes i sager om udskillelse af offentlig vej, og da kun hvis en fløj på 18 cm hovedsagelig anvendes til angivelse af den koordinatliste, der hører til målebladet.

Hvis et dokument i en matrikulær sag indeholder oplysninger om personer med navne- og/eller adressebeskyttelse, skal dokumentet anføres i sagen/ERPO med dokumenttypen ”Øvrige dokumenter”. Dette sikrer, at dokumentet ikke bliver udstillet i Matrikulære Arkivalier Online (MAO). På skematisk redegørelse må der ikke anføres navn og/eller adresse på ejeren af en ejendom, når ejeren har navne- og/eller adressebeskyttelse. Det fremgår af bekendtgørelsens § 39, stk. 4. Personens navn og adresse skal da erstattes med oplysning om, at personen har navne- og/eller adressebeskyttelse. Derudover må dokumenter ikke indeholde CPR-numre.

Se også vejledningens kapitel 19 med krav til ejererklæringer.


15.2. Data til ajourføring af matriklen

Der skal være overensstemmelse mellem oplysningerne i en sags dokumenter og data til ajourføring af matriklen. Data til ajourføring af matriklen omfatter også data til indlægning i matrikelkortet, herunder bl.a. anvendelse af korrekte objektkoder for elementer til ajourføring af matrikelkortet, samt anvendelse af korrekte kvalitetsklasser for skelpunkter.

Der henvises i øvrigt til vejledning om matrikelkortet og dets ajourføring.


15.2.1. Udtræk af data af matriklen

Når en landinspektør indsender data til ajourføring af matriklen, er det et krav, at data er udfærdiget på grundlag af et udtræk af matriklen, der er aktuelt på indsendelsestidspunktet, jf. bekendtgørelsens § 35, stk. 3. Det skal sikre, at forandringer af matriklens data kun sker på baggrund af aktuelle og ajourførte data.

Ved udtræk af data fra matriklen vil det fremgå, om data for de pågældende jordstykker i forvejen indgår i et udtræk foretaget af en anden landinspektør. Dermed er der risiko for, at et af disse udtræk kan blive uaktuelt. Landinspektøren bør da tage kontakt til landinspektøren med det eksisterende udtræk med henblik på at afklare, om det er muligt at koordinere sagernes indsendelse til Geodatastyrelsen.

Et udtræk af matriklen kan også blive uaktuelt, selvom den matrikulær sag er udarbejdet på grundlag af et udtræk af matriklen, der er aktuelt ved sagens indsendelse. Se mere herom i vejledningens afsnit 1.4.1.

Landinspektøren skal slette udtræk, der ikke længere vil føre til udarbejdelse af en matrikulær sag. Derudover skal landinspektøren anmode om at få aflyst en indsendt matrikulær sag, hvis den ikke kan registreres på det foreliggende grundlag og i øvrigt ikke ønskes gennemført.

Geodatastyrelsen kan aflyse en indsendt matrikulær sag, der ikke er endeligt registreret i matriklen, hvis sagen i mere end 1 år har været hjemsendt til landinspektøren som følge af mangler i sagen eller Tinglysningsrettens afvisning.

Geodatastyrelsen kan i særlige tilfælde beskytte et udtræk mod at blive uaktuelt i en begrænset periode. Det sker på baggrund af en begrundet anmodning og efter en konkret vurdering. Det kan eksempelvis være et udtræk til matrikulær berigtigelse af en større jordfordeling i et område med stor matrikulær aktivitet. Beskyttelsen består i, at der i denne periode ikke registreres ændringer i matriklens data inden for det område, der er omfattet af det beskyttede udtræk.

Geodatastyrelsen har udarbejdet et notat med nærmere beskrivelse af begrebet aktualitet i matrikulære sager. Notatet findes på gst.dk. 


15.3. Landinspektørerklæringer

En matrikulær skal indeholde en registreringsanmodning afgivet af den sagsansvarlige landinspektør med beskikkelse, jf. bekendtgørelsens § 35, stk. 4. Registreringsanmodningen dannes i ERPO, hvor den også signeres digitalt af landinspektøren.

Derudover er det et krav, at sagens registreringsdokumenter (kort, måleblad, skematisk redegørelse) samt landinspektørerklæringer i en sag er anført med navnet på den landinspektør med beskikkelse, der er ansvarlig for dokumenterne. Disse dokumenter skal desuden være forsynet med en digital signatur afgivet af en landinspektør med beskikkelse, jf. bekendtgørelsens § 35, stk. 5, hvilket foretages i ERPO.

Hvis der indsendes supplerende dokumenter til en allerede indsendt matrikulær sag, der endnu ikke er registreret i matriklen, er disse dokumenter også omfattet af kravene i § 35, stk. 5. Det fremgår af § 35, stk. 6. Supplerende dokumenter kan dermed være omfattet af krav om digital signering fra landinspektøren.

Kravene er en følge af, at praktiserende landinspektører og deres assistenter med landinspektørbeskikkelse har eneret til at udføre matrikulære arbejder og dermed også har ansvaret for arbejdernes rette udførelse.


15.4. Supplerende oplysninger

Landinspektøren kan indsende supplerende oplysninger i en matrikulær sag. Det kan være oplysninger om særlige forhold til forklaring af sagens sammenhæng. Sagens bemærkningsfelt bør kun anvendes til korte bemærkninger til Geodatastyrelsen.