Vejledning om udstykningskontrollen

Version 17.06.2021

Vejledningen knytter sig til reglerne i bekendtgørelse nr. 1447 af 29. november 2018 om udstykningskontrollen, der igen knytter sig til § 20, stk. 1, 1. pkt., i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018, med senere ændringer:

»Der må ikke ske udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning, såfremt den matrikulære forandring eller den tilsigtede arealanvendelse efter det oplyste vil medføre forhold i strid med anden lovgivning.«

Geodatastyrelsen er matrikelmyndigheden og er efter udstykningslovens § 24 pålagt at føre kontrol med, at § 20 overholdes – denne kontrol benævnes ”udstykningskontrollen”.

  Kapitel
1. Generelle regler
2. Aktørerne involveret i udstykningskontrollen
3.  Klagefrister og opsættende virkning af klage m.v.
4.  De enkelte lovområder
5.  Skemaer