Bygning på fremmed grund

Bygning på fremmed grund er defineret som en bygning, der tilhører en anden end ejeren af den grund, som bygningen er beliggende på. En bygning på fremmed grund kan i matriklen registreres som en selvstændig fast ejendom.

Som led i Det fællesoffentlige Grunddataprograms delaftale 1 overtog Geodatastyrelsen den 11. februar 2019 registreringen af bygning på fremmed grund fra ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister). I den forbindelse blev oplysninger om disse bygninger indlæst fra ESR til matriklen, hvor bygningens tilhørsforhold til det underliggende jordstykke blev registreret og bygningen fik tildelt et BFE-nummer.

Ved opførelsen af en ny bygning ejet af en anden end ejeren af det underliggende jordstykke skal kommunen indberette et geografisk punkt inden for bygningens ydre afgrænsning i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Punktet overføres til matriklen, hvor det knyttes til det jordstykke, som bygningen er beliggende på, og bygningen bliver tildelt et BFE-nummer.

Som den sidste del af grunddataprogrammets delaftale 1 bliver det fra 1. januar 2024 et krav, at bygningens placering på jordstykket er stedfæstet i matriklen af en beskikket landinspektør, før der kan tinglyses rettigheder på dens bygningsblad i tingbogen. Hidtil skulle landinspektøren sende stedfæstelsen direkte til Tinglysningsretten. Kravet om registrering hos Geodatastyrelsen med BFE-nummer og stedfæstelse forud for tinglysning af rettigheder indføres samtidig for bygning på søterritoriet eller inden for Danmarks eksklusive økonomiske zone.

I 2023-24 har Geodatastyrelsen i samarbejde med Tinglysningsretten gennemført en harmonisering mellem tingbog og matrikel for at tildele bygningsbladene i tingbogen de BFE-numre, som bygningerne er identificeret med i matriklen. Hermed er ejendomstypen bygning på fremmed grund, i lighed med de andre ejendomstyper, samlet fast ejendom og ejerligheder, entydigt identificeret ved et BFE-nr. i tingbogen, matriklen og BBR.