2.2.1. Kommunalbestyrelsens besvarelse på udstykningskontrolskemaet er en erklæring

Når kommunalbestyrelsens besvarer udstykningskontrolskemaet, afgiver myndigheden herved en erklæring om, hvorvidt den matrikulære forandring eller tilsigtede anvendelse vil være i strid med lovgivning, som kommunen administrerer.

Det er ikke meningen, at kommunalbestyrelsen igennem besvarelsen af udstykningskontrolskemaet kan meddele de nødvendige tilladelser m.v. Selvom behovet for tilladelser først bliver identificeret af kommunen og landinspektøren når landinspektøren fremsender udstykningskontrolskemaet til kommunalbestyrelsen, bør kommunalbestyrelsens afgørelsessager behandles adskilt fra besvarelsen af udstykningskontrolskemaet. Hvis kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering agter at meddele dispensation, bør dette ikke ske ved i udstykningskontrolskemaet at svare, at der ikke mangler en dispensation. Der er med det anførte ikke i denne vejledning taget stilling til, om erklæringen om, at der er givet dispensation er bindende for kommunen som en principtilladelse eller lignende til den angivne anvendelse, selvom en formel afgørelse ikke foreligger.

Der kan også uafhængigt af besvarelsen af udstykningskontrolskemaet være udgået tilkendegivelser fra kommunen til berørte ejere, som rejser spørgsmålet, om tilkendegivelsen for kommunen er bindende og bestemmende for indholdet af en senere endelige afgørelse. Sådanne tilkendegivelser kan fx have karakter af en deltilladelse, hvor et givent projekt opdeles i etaper, så projektet kan påbegyndes, uden at alle forhold er endeligt afklaret. Der kan også være tale om en principtilladelse, hvor der i afgørelsen alene er taget stilling til overordnede elementer i et givent projekt, som giver ansøgeren sikkerhed for, at det angivne projekt kan realiseres, evt. under nærmere bestemte krav og vilkår i en endelig tilladelse. Tilkendegivelserne kan have karakter af en meget præcis vejledende udtalelse om helt konkrete forhold, eller efter omstændighederne karakter af en egentligt bindende forhåndsbesked. Disse forskelligartede tilkendegivelser vil efter omstændigheder kunne danne grundlag for, at kommunalbestyrelsen i udstykningskontrolskemaet erklærer, at den matrikulære forandring eller den tilsigtede anvendelse ikke vil medføre forhold i strid med lovgivning, som kommunalbestyrelsen administrerer. Det afgørende er, om kommunalbestyrelsen ved sin meddelelse mener at have bundet sig i forhold til en senere detailafgørelse i en sådan grad, at ejeren kan have vished for, at projektet vil kunne realiseres. Omvendt skal kommunalbestyrelsen sikre sig, at der ikke med foreløbige tilkendegivelser og afgørelser iværksættes en proces, hvor andre berørte parters mulighed for at udøve partbeføjelser og forsøge at få indflydelse på udfaldet af en sag gøres illusorisk. Tilsvarende skal  kommunalbestyrelsen sikre sig, at særlige proceskrav fx til offentlig høring eller høring af andre myndigheder ikke negligeres, og at mulighed for, at tilladelser tillægges opsættende virkning ved en klage, stadig består.