ENC med begrænset indhold

Et nyt tiltag skal fremskynde kystnær dækning af vestgrønlandsk farvand med elektroniske søkort (ENC). Geodatastyrelsen vil 2021 til 2023 udgive ENC med begrænset indhold, som vil dække de dele af kysten langs Vestgrønland, som endnu ikke er dækket med ENC. Navigatører skal være opmærksomme på nogle begrænsninger i data, når de navigerer på grundlag af ENC med begrænset indhold.

Baggrund
Geodatastyrelsen (GST) har ansvaret for søopmåling og søkortlægning af de grønlandske farvande.

GST har de seneste 20 år foretaget søopmåling af farvandet langs den vestgrønlandske kyst med moderne teknik (flerstråle-ekkolod). Søopmålingen omfatter flere indenskærsruter og fjorde. GST har derved opbygget en større beholdning af dybdedata af høj kvalitet.

Sideløbende har GST de seneste 10 år arbejdet på at skabe dækning af farvandet langs den vestgrønlandske kyst, herunder indenskærsruter og fjorde, med både papirsøkort og elektroniske søkort (ENC) af høj kvalitet. Formålet med indsatsen har været at erstatte gamle papirsøkort med nye papirsøkort og skabe ENC-dækning.

Vestgrønlandsk farvand var for 10 år siden udelukkende dækket af gamle papirsøkort, som oprindeligt var produceret i 1960´erne. Kildematerialet, som ligger til grund for produktionen af de gamle papirsøkort, har begrænsninger, særligt hvad angår geometrisk nøjagtighed. Samtidig er der ofte usikkerhed om det anvendte horisontale datum i de gamle papirsøkort.
Positioneringen af informationerne i de gamle papirsøkort (dvs. særligt topografi, inklusiv kystlinje, og hydrografi) er, som en følge heraf, ikke nøjagtig.
Da positionsnøjagtigheden, der kan opnås med GNSS (globale satellitsystemer til navigation - eksempelvis GPS), er bedre end de gamle papirsøkorts, kan skibe ikke navigere sikkert ved hjælp af satellitnavigation.

De nyudgivne søkort har en kystlinje med en høj nøjagtighed, hvorfor søkortene understøtter navigation på grundlag af satellitnavigation. Det gælder i særlig grad navigation ved brug af elektroniske kortvisnings- og informationssystemer (ECDIS) og ENC.
Lige så væsentligt er de tilgængelige dybdedata fra nyere søopmåling indarbejdet i både de nyudgivne papirsøkort og ENC.
Indsatsen har bevirket, at der foreløbigt er skabt kystnær ENC-dækning fra Sisimiut til syd for Nuuk. ENC-dækning af den vestgrønlandske kyst nord for Sisimiut og syd for Nuuk udestår dermed endnu.
Størsteparten af kyststrækningen nord for Sisimiut og syd for Nuuk er således dækket af gamle papirsøkort og ENC-dækning mangler.

Det skal i den sammenhæng understreges, at dybdedata fra nyere søopmåling er gennemgået for at afdække eventuelle kritiske dybder, dvs. dybder som er mindre end de i søkortet angivne dybder. Kritiske dybder er således offentliggjort i form af punktrettelser i Søkortrettelser til de gamle papirsøkort.

Nyt tiltag
GST´s strategi i forhold til etablering af dækning med nye søkort har fra starten været, at nyudgivelse af papirsøkort og ENC sker samtidigt. Strategien har flere fordele. Den sikrer blandt andet, at der er overensstemmelse mellem hydrografi (dybdeinformationer), kystlinje m.m. i nyudgivne papirsøkort og ENC.

Strategien er imidlertid ressourcekrævende. Der udestår stadig seks års arbejde, før der er etableret fuld dækning af den vestgrønlandske kyst med nyudgivne papirsøkort og ENC.

Hvis strategien fastholdes uændret vil det indebære, at en mængde dybdedata af høj kvalitet først bringes i anvendelse som grundlag for navigation om adskillige år.    

De kommende 6 år forfølger GST fortsat strategien med samtidig nyudgivelse af papirsøkort og ENC. GST har imidlertid besluttet at supplere strategien med et nyt tiltag, nemlig udgivelse af ENC med basis indhold.

Disse ENC med basis indhold vil med udgangen af 2023 skabe fuld, kystnær ENC-dækning nord for Sisimiut og syd for Nuuk, dvs. den del af den vestgrønlandske kyststrækning, hvor der for nuværende ikke er ENC-dækning.

Disse ENC med basis indhold vil blive udgivet og opdateret på lige fod med de øvrige ENC fra GST. De sædvanlige distributionskanaler for ENC vil blive anvendt.
I disse ENC med basis indhold indarbejdes både en nøjagtig kystlinje og dybdedata fra ny søopmåling.

Formålet med tiltaget er således at sikre, at skibsfarten hurtigere får ENC-adgang og dermed mulighed for at navigere på basis af satellitnavigation samt ECDIS og med understøttelse af dybdeinformationer genereret på grundlag af dybdedata fra nyere søopmåling.

Som følge af GST´s fastholdelse af den oprindelige strategi i forhold til etablering af dækning med nyudgivne søkort, vil der løbende ske en opgradering ENC med begrænset indhold til ENC med fuldt indhold.

Opmærksomhedspunkter

Det kan være vanskeligt at skelne ENC med begrænset indhold fra ENC med fuldt indhold. Der er nemlig en række lighedspunkter. Der er dog også punkter, hvor ENC med begrænset indhold adskiller sig fra ENC med fuldt indhold. Punkter, som navigatører, skal være opmærksomme på.

Som tidligere nævnt vil ENC med begrænset indhold blive udgivet og opdateret på lige fod med ENC med fuldt indhold. ENC med begrænset indhold dog kun blive opdateret i overensstemmelse med deres indhold og dækning.
De sædvanlige distributionskanaler for ENC vil blive anvendt.

I både ENC med fuldt indhold og ENC med begrænset indhold er en nøjagtig kystlinje indlagt.
Alle ENC udgivet af GST understøtter dermed navigation på grundlag af satellitnavigation og ECDIS.  

I ENC med fuldt indhold præsenteres dybder og dybdekurver genereret på grundlag af dybdedata fra både ældre og nyere søopmåling.
I ENC med begrænset indhold præsenteres kun dybder og dybdekurver genereret fra nyere søopmåling.
Dybder og dybdekurver genereret fra ældre søopmålinger præsenteres således ikke i ENC med begrænset indhold. Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt for navigatører.  
I ENC med begrænset indhold er et ”Caution Area” (CTNARE) indlagt over hele ENC samt i områder i ENC, hvor dybdeinformationer ikke præsenteres. Noten tilknyttet Caution Area gør navigatører opmærksomme på, at de skal benytte papirsøkort i samspil med ENC med begrænset indhold.
Ved at benytte ENC med begrænset indhold i samspil med papirsøkort vil navigatører få fordelen ved at navigere på grundlag af dybdeinformationer genereret fra nyere søopmåling. Samtidigt vil navigatører kunne forvisse sig om, hvilke dybdeinformationer og øvrige informationer, som ikke er indeholdt i ENC med begrænset indhold.

Noten med titlen LIMITED ENC DEPICTION har følgende ordlyd:
Features in this area are limited to include only multibeam surveys, coastline derived from modern imagery and aids to navigation. Most other features, including bathymetry from older sources, are omitted in areas outside of multibeam surveys.  Electronic Navigational Charts (ENCs) with areas of limited ENC depiction provide ENC users with multibeam bathymetry at a best scale where previously there was only smaller scale or no ENC coverage.  Mariners are advised to refer to published Standard Nautical Charts for additional content outside mulitbeam areas.

I ENC med fuldt indhold præsenteres samtlige kendte skær, vrag og andre hindringer på havbunden.
I ENC med begrænset indhold præsenteres skær som dybder og kun i områder, hvor dybdeinformationer genereret fra nyere søopmålinger er præsenteret.
I ENC med begrænset indhold præsenteres vrag og andre hindringer på havbunden i områder, hvor dybdeinformationer genereret fra nyere søopmålinger er præsenteret.

I både ENC med fuldt indhold og ENC med begrænset indhold præsenteres fyr, båker og flydende afmærkning.

I ENC med fuldt indhold præsenteres alle topografiske elementer (bl.a. højdekurver, elve, søer, isbræer, luftledninger og stednavne).
I ENC med begrænset indhold præsenteres topografiske elementer som hovedregel ikke. Luftledninger er dog præsenteret i ENC med begrænset indhold.
Stednavne præsenteres ikke i ENC med begrænset indhold. I øvrigt gør følgende sig gældende for stednavne i søkort:
Stednavne, som er vist i ENC med fuldt indhold, følger ny grønlandske retskrivning. Stednavne, som er vist i gamle papirsøkort, følger ældre grønlandsk retskrivning.

I både ENC med begrænset indhold og ENC med fuldt indhold præsenteres kabler og rørledninger.

Introduktionen af ENC med begrænset indhold skaber en række uoverensstemmelser på tværs af søkortprodukter. Navigatører skal være opmærksomme på disse uoverensstemmelser.
Det gælder både uoverensstemmelser mellem ENC med begrænset indhold og ENC med fuldt indhold og mellem ENC med begrænset indhold og papirsøkort.

I områder med dækning af både ENC med begrænset indhold og gamle papirsøkort kan det forekomme, at ENC og papirsøkort ikke har samme målestok.

Hvor dybdedata fra nyere søopmåling er tilgængelige vil dybder og dybdekurver blive genereret og indlagt i ENC med begrænset indhold. Det samme vil ikke ske i gamle papirsøkort.
Derved kan der forekomme uoverensstemmelse mellem dybdeinformationer i ENC med begrænset indhold og gamle papirsøkort.

Hvor dybdedata fra nyere søopmåling er tilgængelige, vil dybder og dybdekurver blive genereret og indlagt i ENC med begrænset indhold. Der kan være udeståender i forhold til at indlægge dybder og dybdekurver på grundlag af nyere søopmåling i allerede udgivne ENC med fuldt indhold og nye papirsøkort. Indlæggelsen vil med tiden ske i ENC med fuldt indhold og nye papirsøkort, men altså med forsinkelse.
Derved kan der forekomme uoverensstemmelse mellem dybdeinformationer i tilstødende ENC med begrænset indhold og ENC med fuldt indhold.
Ligeledes kan der forekomme uoverensstemmelser mellem dybdeinformationer i tilstødende ENC med begrænset indhold og nye papirsøkort.

Hvor nyudgivne ENC og papirsøkort tidligere havde en 1:1 relation (hjørnekoordinater i rammer for ENC og papirsøkort stemte overens), bliver de nyudgivne ENC langs den vestgrønlandske kyst nu inddelt i et grid (gitter).
Data fremstillet til brug for en ENC med begrænset indhold kan således blive koblet til data fremstillet til en ENC med fuldt indhold. I en og samme ENC kan der derfor forekomme fuldt indhold i en del og begrænset indhold i en anden del, med de uoverensstemmelser i indhold som følger heraf.

Sammenfatning
Med introduktionen af ENC med begrænset indhold vil navigatører opleve hurtigere fremdrift i ENC-dækningen af de vestgrønlandske farvande. ENC med begrænset indhold understøtter navigation på grundlag af satellitnavigation samt ECDIS.
Navigatører vil ligeledes opleve, at dybdeinformationer genereret fra dybdedata fra nyere søopmåling hurtigere vil blive tilgængelige med udbredelsen af ENC med begrænset indhold.

Navigatører skal være opmærksomme på, at der i ENC med begrænset indhold er begrænsninger i indhold af data. Navigatører skal derfor fortsat konsultere papirsøkort, når der navigeres i områder dækket af ENC med begrænset indhold.

Ligeledes skal navigatører være opmærksomme på, at der vil være uoverensstemmelser mellem ENC med begrænset indhold og de øvrige ENC med fuldt indhold samt gamle og nye papirsøkort.