8. Opmåling af ejerlejligheder

Reglerne om opmåling af ejerlejlighedens areal findes i registreringsbekendtgørelsens bilag 2.

8.1 Opmåling ved nyopdeling

En anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder skal indeholde en erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at det angivne samlede areal for hver ejerlejlighed er i overensstemmelse med den af landinspektøren foretagne opmåling, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, i registreringsbekendtgørelsen. Opmåling skal foretages med en sådan nøjagtighed, at arealet med sikkerhed kan angives i et helt antal kvadratmeter, og opmålingen skal følge retningslinjerne i bilag 2 til registreringsbekendtgørelsen. Hvis reglerne for opgørelse af det i matriklen registrerede ejerlejlighedsareal (tinglyste areal) ikke anviser principper for opmåling/opgørelse af arealet, anvendes principperne fra BBR-instruksen og den tilhørende arealvejledning. I det omfang det er muligt, tilstræbes det at skabe overensstemmelse mellem opgørelsen af BBR-arealet og det i matriklen registrerede ejerlejlighedsareal (tinglyste areal).

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på det i matriklen registrerede ejerlejlighedsareal (tinglyste areal), som opgøres i overensstemmelse med registreringsbekendtgørelsens bilag 2 og opgørelse af etagearealet, som registreres i BBR. Der er blandt andet forskel på om de fælles adgangsarealer indgår eller ej. BBR-arealet indeholder en andel af de fælles adgangsarealer, hvorimod de fælles adgangsarealer ikke indgår i opgørelsen af ejerlejlighedens areal. 

Ved opgørelse af det i matriklen registrerede ejerlejlighedsareal (tinglyste areal) i tagetage og lignende ser man på hvilket areal, der faktisk er udnyttet til bolig/erhverv. Udgangspunktet er, at arealet måles i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til overflade af tagdækning, men udgangspunktet modificeres, hvis der findes begrænsende lodrette vægge (skunkvægge), og disse er 1,5 meter eller højere. I så fald måles efter registreringsbekendtgørelsens bilag 2 fra planets skæring med skunkvæggenes yderside.

Ved anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder skal data med geometri for hver ejerlejlighed være overført digitalt til Geodatastyrelsen, jf. registreringsbekendtgørelsen § 5. Det er et krav, at koordinater til yderpunkter i ejerlejlighedens areal skal være fundet ved en opmåling på stedet. For bygninger under opførelse er det derfor et krav, at byggeriet er så fremskredent, at der er særskilt afgrænsede rum, der muliggør en opmåling af de opførte ejerlejligheder. Om oprettelse af bygningsblade for ejerlejligheder på projektstadiet se afsnit 2.7.

 

8.2 Opmåling ved ændringer af ejerlejligheder og registrering af nye ejerlejligheder på en opdelt ejendom

Kravet om opmåling gælder både ved ejendommens opdeling i ejerlejligheder og ved senere forandringer, jf. registreringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 4 (videreopdeling), § 7, stk. 1, nr. 5 (andre ændringer end videreopdeling) og § 8, stk. 1, nr. 3 (registrering af nye ejerlejligheder på en opdelt ejendom).

Ved sammenlægning af ejerlejligheder og ved arealoverførsel eller nedlæggelse af et særskilt beliggende delareal af en ejerlejlighed, er det jf. registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 5, ikke et krav, at landinspektøren afgiver erklæring om, at det angivne samlede areal for den eller de berørte ejerlejligheder er i overensstemmelse med den af landinspektøren foretagne opmåling.

Det var først ved udstedelse af cirkulære nr. 177 fra den 25. august 1977, at der blev givet anvisning om, at opmåling i tagetager og lignende skulle ske i et vandret plan 1,5 meter over gulv. Når arealer i eksisterende ejerlejligheder er beregnet i et vandret plan til 1 meter over færdigt gulv i henhold til anvisninger gældende inden den 25. august 1977, skal senere beregninger af ejerlejlighedsarealer i bygningen også ske i et vandret plan 1 meter over færdigt gulv. Det skal med tekst på ejerlejlighedskortet oplyses, hvis arealer er målt i et vandret plan til 1 meter over færdigt gulv. Baggrunden for kravet herom i registreringsbekendtgørelsens bilag 2, er et hensyn til at undgå, at der er anvendt forskellige principper til at opgøre arealerne af ejerlejligheder i samme bygning.