10. Geodatastyrelsens registrering

Anmodninger om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder skal indgives til Geodatastyrelsen. Ejerlejlighederne dannes ved Geodatastyrelsens registrering af ejendommens opdeling i ejerlejligheder i matriklen. Efterfølgende ændringer og videreopdeling af ejerlejligheder registreres også af Geodatastyrelsen. Geodatastyrelsens afgørelser efter ejerlejlighedsloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. ejerlejlighedslovens § 25, stk. 2.

Ifølge ejerlejlighedslovens § 25, stk. 1, kan Geodatastyrelsen kun nægte at registrere en sag, hvis

  1. betingelserne i § 24, stk. 2, ikke er opfyldt,
  2. Geodatastyrelsen ikke har modtaget gebyr, der er krævet forudbetalt efter § 47, stk. 1, 2. pkt., i udstykningsloven, eller
  3. loven er til hinder for registrering.

Der skal foreligge den nødvendige dokumentation i sagen, og opdelingen eller ændringen skal kunne tinglyses. Kravene til dokumentation er nærmere beskrevet i registreringsbekendtgørelsen og i bekendtgørelsens bilag 1, der angiver hvilken dokumentation, der skal være i de forskellige sagstyper.

Geodatastyrelsen forholder sig til, om betingelserne i ejerlejlighedslovens § 24, stk. 2, nr. 1 og 3 er opfyldt. Hvis det er tilfældet, sendes sagen til Tinglysningsretten i tinglysningssløjfen. Ifølge tinglysningslovens § 23, finder tinglysningslovens § 21, stk. 1, tilsvarende anvendelse i ejerlejlighedssager.  Tinglysningsretten påser herefter, om tinglyste rettigheder er til hinder for registreringen af den pågældende sag. Geodatastyrelsen registrerer oprettelsen eller ændringen, når Tinglysningsretten har godkendt sagen, jf. ejerlejlighedslovens § 24, stk. 3, og registreringsbekendtgørelsens § 10.

Hvis der er oplysninger, der giver anledning til tvivl om de faktiske forhold i sagen, kan Geodatastyrelsen anmode om yderligere dokumentation for, at registrering vil være i overensstemmelse med ejerlejlighedsloven. Geodatastyrelsen vil eksempelvis med henvisning til registreringsbekendtgørelsens § 9 bede om supplerende dokumentation i en sag om opdeling efter ejerlejlighedslovens § 17, hvis der på baggrund af oplysningerne i sagen er tvivl om, hvorvidt bygningen faktisk fysisk er indrettet med højst to beboelseslejligheder.

10.1 Forhåndstilkendegivelse fra Geodatastyrelsen

Det er muligt at få en forhåndstilkendegivelse fra Geodatastyrelsen om, hvorvidt en påtænkt opdeling eller ændring kan registreres. Der kan eksempelvis gives en forhåndstilkendegivelse om, hvorvidt en bygning vil kunne opdeles efter ejerlejlighedslovens § 17. I sådan en situation vil styrelsen ud over den påtænkte opdelingshjemmel bede om oplysninger om bygningens nuværende og fremtidige indretning, adgangsforhold til beboelseslejlighederne og eventuelt andre oplysninger, der belyser bygningens indretning. Det er forholdene på registreringstidspunktet, der er afgørende for, om registrering kan ske.