Matrikelkort

Matrikelkortet er et digitalt oversigtskort, der har til formål at være en grafisk visning af Matrikelregistret. Det identificerer dermed matrikulære arealer og viser registrerede ejendomsgrænser (skel).

Hvis matrikelkortet over din ejendom ser forkert ud, kan det skyldes en gammel unøjagtighed. Men det kan også skyldes, at ejendomsgrænsen har ændret sig over tid som følge af hævd. Derfor er det vigtigt at kende til, hvordan matrikelkortet er blevet produceret og løbende bliver ajourført.

Fra ca. 16.000 papirmatrikelkort til ét digitalt matrikelkort
Før matrikelkortet blev digitaliseret i 1990-1997 til et sammenhængende kort for hele Danmark, bestod det af ca. 16.000 papirmatrikelkort. Disse matrikelkort og tidligere gældende matrikelkort betegnes som historiske matrikelkort. De historiske matrikelkort kan findes på hjemmesiden historiskekort.dk.

Produktionen af det digitale matrikelkort er sket på forskellige måder, og netop det har betydning for nøjagtigheden af skellene i matrikelkortet, når kortet sammenholdes med andre kort.

Det digitale matrikelkort er et sammenhængende kortværk, der er opbygget på grundlag af et fælles referencenet. Matrikelkortet er konstrueret ved, at sammenhængende vejmålinger og større udstykninger er indlagt i kortet for at danne en form for skelet. De resterende skel er indlagt i matrikelkortet ved digitalisering af papirmatrikelkort og en efterfølgende transformation over udvalgte punkter. Matrikelkortets visning af skel skal dermed betragtes som vejledende, da de er behæftet med en usikkerhed på typisk 0,1-4,0 m (afhængigt af område, produktionsmetode, alder og evt. opstået hævd).

Op til 200 år gamle
Da nogle skel i matrikelkortet er digitaliseret fra et papirmatrikelkort kan det have medført unøjagtigheder i digitaliseringsprocessen. Derudover kan nogle af disse skel stamme fra en måling, der måske er 100-200 år gammel, og som igennem tiden ved omtegning er blevet overført fra et papirmatrikelkort til et nyt. Det kan også være, at ejendomsgrænsen har ændret sig i løbet af denne periode uden at dette er blevet registreret i matriklen. Matrikelkortet opdateres nemlig på initiativ fra ejendomsejere. Andre skel i matrikelkortet er af nyere oprindelse og indlagt på baggrund af en GPS-måling, og disse skel har dermed en høj nøjagtighed og god overensstemmelse med andre kort.

Landinspektøren kan fastlægge ejendomsgrænser
Selv om skelpunkterne i matrikelkortet er bestemt ved koordinater kan de som udgangspunkt ikke anvendes til at fastlægge ejendomsgrænsen i marken. Kun en praktiserende landinspektør kan fastlægge en gældende ejendomsgrænse. Landinspektøren vil i den forbindelse anvende målebladene fra de matrikulære sager, der indeholder de nøjagtige mål eller koordinater til skellene. Hvis du ønsker en afsætning af et skel, skal du for egen regning kontakte en praktiserende landinspektør.

FAQ om matrikelkortet

Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som viser registrerede ejendomsgrænser, vejrettigheder, fredskovsbelagte arealer, strandbeskyttelseslinjer og klitfredede arealer for hele Danmark. Matrikelkortet viser også administrative grænser såsom ejerlavs-, kirkesogne-, kommune- og regionsgrænser.

Matrikelkortet viser ikke altid de synlige grænser i marken. I marken kan et skel eksempelvis være pløjet ned i marken, og en hæk er ikke nødvendigvis plantet lige netop i skellet. Matrikelkortet viser heller ikke altid de faktiske ejendomsgrænser. Der kan i praksis være sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude og mål op på ny.

Matrikelkortet er et oversigtkort og kan derfor ikke alene afgøre et skels beliggenhed. 

Geodatastyrelsen forhandler ikke længere matrikelkort og ejendomskort med et fast grafisk udtryk. Matrikelkortet kan dog ses på Geodatastyrelsens kortviser på kort.matrikel.dk, hvor der også er mulighed for at zoome i kortet og printe et kortudsnit.

Matrikelkort og ejendomskort med et fast grafisk udtryk f.eks. leveret på papir, i rasterformat eller som PDF samt matrikelkort i form af vektordata for én ejendom kan købes hos et landinspektørfirma. 

Nøjagtigheden i matrikelkortet er ikke ens over hele landet. Matrikelkortets nøjagtighed afhænger af det baggrundsmateriale, der er anvendt ved fremstillingen af det digitale kort. Nogle skel er indlagt efter mål og har en nøjagtighed på +/- 0,1m. Andre skel er indlagt ved digitalisering af de oprindelige matrikelkort, der er opmålt i slutningen af 1700-tallet. Her kan nøjagtigheden variere og kan i nogle tilfælde være +/- 20m. Unøjagtigheder i matrikelkortet kan indberettes via Geodatastyrelsens Servicedesk.

Ved at sammenstille matrikelkortet med andre typer kortværker (tekniske kort, topografiske kort, ortofotos eks.) vil der ofte være uoverensstemmelser. Det skyldes ikke nødvendigvis kortets unøjagtighed. Det kan også skyldes, at f.eks. en hæk ikke er plantet lige netop i skellet eller at der i praksis er sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude og måle op på ny.

Oplysninger om fejl og mangler i matrikelkortet kan indberettes på vores supportside (åbner i et nyt vindue).

Nej, du kan ikke se arealer med forurening på matrikelkortet. Udstrækningen af V2-jordforurening kan ses på Danmarks Miljøportal.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om arealer, der er kortlagt som forurenede, skal du kontakte din region - find din region på www.regioner.dk.

Den 1. oktober 2010 blev de kommunale matrikelmyndigheder overført fra Københavns og Frederiksberg kommuner til Geodatastyrelsen. Det betyder, at matriklen nu er landsdækkende. Henvendelser vedr. ejendomme i Københavns og Frederiksberg kommuner skal rettes til Geodatastyrelsen.

Nyttige links