Frit tilgængelige matrikelkort har åbnet nye muligheder

04-01-2023

For ti år siden blev matrikelkortet sammen med en række andre grunddata frikøbt og gjort offentligt tilgængeligt.

Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15 blev en række grunddata frikøbt. Heriblandt matrikelkortet. Derfor har alle haft fri og gratis adgang til matrikelkortet siden 1. januar 2013.

Der har nemlig ikke altid været fri adgang til matrikelkortet. Før 2013 skulle matrikelkortet købes hos Kort- og Matrikelstyrelsen (i dag Geodatastyrelsen). Det var derfor kun tilgængeligt for en begrænset gruppe af brugere, hovedsageligt offentlige myndigheder, der havde købt licens til brug af hele eller dele af kortet, bl.a. til visning på en kommunes hjemmeside. Det lagde naturligvis en begrænsning på interessen i at anvende matrikelkortet i sammenhænge, hvor man ikke var afhængige af, at kunne konstatere et jordstykkes geografiske udstrækning på matrikelkortet.

Frikøb gav nye muligheder
Matrikelkortet og matriklen i almindelighed er en central nøgle til at koble en lang række data om fast ejendom, og har altid dannet grundlaget for belåning, beskatning, offentlig forvaltning med meget mere.

Da matrikelkortet gennem Kortforsyningen i 2013 blev frit tilgængelig for en langt større gruppe af brugere, åbnede det muligheden for at øge nytten af data i form af nye løsninger. Men det skabte også nye muligheder for eksisterende brugere, der fik adgang til det fulde datasæt uden betaling.

De frit tilgængelige matrikelkort har åbnet døren for nye måder at anvende og sammenstille data på og en lang række virksomheder har grebet muligheden for, på grundlag af matrikelkortet, at udvikle løsninger målrettet specifikke brugergrupper i såvel den offentlige som den private sektor.  Sammen med de øvrige frikøbte grunddata har matrikelkortet på den måde både dannet grundlaget for et erhvervseventyr, for lettelse og forenkling i den offentlige administration og ikke mindst for større sikkerhed i forbindelse med belåning og beskatning.

At matrikelkortet, efter frikøbet, har indtaget en central placering bekræftes af, at der årligt foretages ca. 500.000.000 kald af matrikelkortet på Datafordeleren. ”Kaldene” dækker over såvel enkeltvisninger af udsnit af matrikelkortet som downloads af landsdækkende matrikelkort, der efter bearbejdning distribueres til en lang række brugere. Derfor er antallet af kald alene udtryk for matrikelkortets samfundsmæssige betydning.

Matrikelkortet forbedres hele tiden
Det er naturligvis positivt, at matrikelkortet i dag anvendes i så mange sammenhænge, men den udbredte anvendelse af matrikelkortet har også tydeliggjort, at matrikelkortet af historiske årsager er af varierende kvalitet, og at de skel, der vises på matrikelkortet ikke altid svarer til de faktiske ejendomsretlige skel.

Geodatastyrelsen forbedrer løbende matrikelkortet, så kortets visning af skel i højere grad kommer til at afspejle virkeligheden, men der er desværre fortsat unøjagtigheder, der kan skabe grobund for forvirring. Det har vi tidligere beskrevet her.

Når matrikelkortet sammenstilles med et luftfoto, som det f.eks. sker på BBR-meddelelsen, må nogle grundejere undre sig over, at en del af garagen tilsyneladende er opført på naboejendommen. Det er garagen sikkert ikke, men matrikelkortets unøjagtigheder efterlader grundejeren med den fornemmelse.

I de kommende år vil Geodatastyrelsen fortsat arbejde på at forbedre matrikelkortet, men vi vil i ligeså høj grad fokusere på at formidle de udfordringer, der kan være i forbindelse med anvendelse af matrikelkortet.