Er udviklingen på ejendomsmarkedet vendt?

09-02-2023

I 2022 har Geodatastyrelsen registreret udstykning af 10775 nye ejendomme. Det er et fald på 10 % i forhold til 2021 og det første fald i antallet af nye ejendomme siden 2012.

Forleden bragte Geodatastyrelsen en nyhed om, at der i 2022 var registreret rekordmange nye ejerlejligheder. Faktisk 50 % flere end i 2021. Registrering af ejerlejligheder er det sidste skridt i en ofte lang proces, og vi vurderede derfor, at det store antal nye ejerlejligheder ikke nødvendigvis er udtryk for en aktuel stor optimisme på boligmarkedet, men derimod snarere for en optimisme på tidspunktet for projekternes igangsættelse for typisk flere år siden.

Anderledes gør sig gældende ved udstykning af nye ejendomme. Udstykning af nye byggegrunde er, om ikke det første, så i hvert fald et meget tidligt skridt i processen mod realiseringen af en boligdrøm. Derfor påvirkes udstykningsaktiviteten hurtigere af  stigende renter, inflation, stigende priser på byggematerialer m.v.

Således også i 2022, hvor der, som sagt, har kunnet konstateres et fald på 10 % i forhold til tidligere år på det samlede antal nye ejendomme der er udstykket i år.

Udviklingen i antallet af nye ejendomme i alt og fordelt på størrelser
Udviklingen i antallet af nye ejendomme, i alt og fordelt på størrelser.

Nedgangen har især ramt byggegrundene
Nye ejendomme udstykkes til mange formål. Geodatastyrelsen registrerer ikke anvendelsen af de udstykkede ejendomme, men vurderer, at den altovervejende del af ejendomme på 100 - 1500 m2, udstykkes som byggegrunde. Og det er især denne gruppe ejendomme, der har været ramt af tilbagegangen i udstykningsaktiviteten.

I 2021 blev der udstykket 9301 byggegrunde, men i 2022 er antallet faldet til 8333. Byggegrundene udgør dog fortsat den altovervejende del af de nye ejendomme, nemlig cirka trefjerdedele af det samlede antal, således som det har været tilfældet til seneste ti år. 

Vidste du at:

  • du kan finde oplysninger om din eller andres ejendomme på Matrikel-Info
  • du kan finde matrikelkortet på Matrikelkortet
  • matrikelkortet er et oversigtskort, der viser jordstykkernes indbyrdes beliggenhed
  • den nuværende matrikel blev taget i brug i 1844 og har siden etableringen dannet grundlag for ejendomsbeskatning og belåning
  • matriklen består af et register over samtlige ejendomme og et matrikelkort med tilhørende måldokumentation
  • matrikelregistret indeholder oplysninger om lovbestemte begrænsninger i jordstykkernes anvendelse, for eksempel oplysninger om landbrug, fredskov, strandbeskyttelse og klitfredningsnotering
  • måldokumentationen er oplysninger om indmålte skel, der er udarbejdet med udstykninger og andre matrikulære forandringer
  • matriklen var oprindeligt alene en fortegnelse over landets jorder
  • matriklen blev i 2019 udvidet med ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund og er i dag et register over al fast ejendom