Forårsrengøring i Geodatastyrelsen

19-05-2022

Matrikel og Ejendomsregistrering har gennemført en grundig ”datavask”.

(Foto: Colourbox)

Geodatastyrelsen er kommet i forårshumør og har klaret forårsrengøringen med en såkaldt ”datavask” mellem Tingbogens bygningsblade og Matriklens oplysninger om bygninger på fremmed grund (BPFG). Efterfølgende blev bygningernes BFE-numre (Bestemt Fast Ejendom) i Matriklen tildelt bygningsbladene i tingbogen.

På den måde har man sikret en entydig identifikation på tværs af registrene, samtidig med, at der er sket en forbedring af datakvaliteten.

Tværgående samarbejde
Harmoniseringsarbejdet er gennemført som et samarbejde mellem Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten, mens dataanalysen er udført af LIFA Landinspektører.

Gennem avancerede søgninger i tinglysningsakter og andre registre og fortegnelser er det lykkedes at identificere cirka 70 % af bygningerne automatisk.

Analysearbejdet er efterfølgende blevet kvalitetssikret af Geodatastyrelsen, hvorefter Tinglysningsretten har indlæst BFE-numre på 13.000 bygningsblade i Tingbogen.

Tidskrævende manuelt arbejde
Som et led i Grunddataprogrammet overtog Geodatastyrelsen i 2019 den registrering af BPFG, som kommunerne foretog i det fælleskommunale ejendomsstamregister (ESR). Det vil sige at alle typer af fast ejendom er registreret i Matriklen.

Der blev indlæst 57.000 BPFG i Matriklen, hvor de fik tildelt et BFE-nummer og i Tingbogen er der lyst rettigheder over cirka 24.000 bygninger.

Men af tidsmæssige årsager blev der, som led i Grunddataprogrammet, ikke foretaget en harmonisering med bygningsbladene i Tingbogen inden BPFG blev indlæst i Matriklen. Det blev ganske enkelt vurderet, at det ville være et meget tidskrævende manuelt arbejde.

Desuden var det meningen, at en entydige identifikation ved tildeling af BFE-nummer til bygningsbladene skulle ske i takt med at der blev lyst rettigheder over bygningerne. Men den lovbestemmelse, der skulle sikre identifikationen ved tildeling af BFE-nummer på bygningsbladene er imidlertid ikke trådt i kraft på grund af uoverensstemmelser med Grunddataprogrammets mål- og løsningsarkitektur.

Forenkling af processen
Sammen med Justitsministeriet, Tinglysningsretten og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen indfører Geodatastyrelsen derfor en ny model for registrering af BPFG, som fremover vil sikre en mere effektiv og korrekt registrering, blandt andet efter ønske fra den finansielle sektor.

Denne nye model, som forventes at træde i kraft 1. juli 2023, vil imidlertid også kun sikre, at bygningen er tildelt et BFE-nummer ved tinglysning af rettigheder, hvilket er problematisk for anvendere af oplysninger om BPFG.

Første skridt mod bedre registrering
Den gennemførte datavask er første skridt mod en mere effektiv og sikker registrering af BPFG. Det er pt. 13.000 af de i alt 24.000 bygningsblade i tingbogen, der har fået tildelt bygningens BFE-nummer. Harmoniseringen mellem matrikel og tingbogen kan dog først blive fuldstændig, når den nye model for BPFG er trådt i kraft, hvorfor datavasken til den tid skal gentages. Samtidig skal der foretages en harmonisering mellem matriklen og BBR, hvor der pt. heller ikke er fuldstændig overensstemmelse.