Målene for årets søopmåling ligger klar

18-02-2022

Hvert år udsender Geodatastyrelsen et direktiv for den planlagte søopmåling i Danmark og Grønland.

Søopmålingsskibene Fyrholm og Birkholm (forrest), der ligger til kaj
(Foto: Lars Hansen, søopmålingen). Søopmålingsskibene Fyrholm og Birkholm (forrest), der ligger ved kaj.

Direktivet bliver udarbejdet af Geodatastyrelsen i samarbejde med Forsvaret, Søfartsstyrelsen og Grønlands Selvstyre. Direktivet omfatter søopmåling i danske og grønlandske farvande i 2022.

Læs hele direktivet her.

Søopmåling i danske farvande
Direktivet for danske farvande afspejler beslutningerne på HELCOM (Helsinkikommissionen) ministerrådsmøderne i september 2001 og oktober 2013 om genopmåling af hovedgennemsejlingsruterne og andre områder af interesse for skibsfarten i Østersøen og de indre danske farvande.

Mål og prioriteter i danske farvande
Årets mål for søopmåling i Danmark i 2022 er 22.000 kilometer opmålt linje. De større områder, der skal opmåles er primært områder, der ligger tæt på de eksisterende ruter. Da det kan være nødvendigt for skibstrafikken at afvige fra de faste ruter, er det nødvendigt at have kendskab til dybderne i de områder, der ligger op ad ruterne.

Området ved indsejlingen til Guldborgsund vil også blive opmålt i år. Brugere i området har nemlig rapporteret om afvigende dybder og afmærkning. I forbindelse med indsamlingen af dybdedata vil afmærkningens positioner blive kontrolleret og der indsamles oplysninger om bl.a. bundforhold enten med Side Scan Sonar eller multibeam.

Derudover opmåles et område ud for Københavns Havn i forbindelse med forberedelserne til byggeriet af Lynnetteholmen. Derudover bliver et område ud for Skagen Havn målt op, således at der kan navigeres fra lodsmødestedet ud for Skagen Havn ind til havnen med søkort, der opfylder kvalitet CATZOC A1. I den forbindelse afsøges alle vrag og objekter.

Sæsonen for opmåling i danske farvande strækker sig fra marts til oktober og gennemføres med skibe fra Søværnet og Søfartsstyrelsen.

Oversigt over opmålingsområder for søopmåling i Danmark i 2022. Danmarkskort med markeringer
Oversigt over opmålingsområder for søopmåling i Danmark 2022.

Søopmåling i Grønland
Direktivet for søopmåling i Grønland tager udgangspunkt i den overordnede prioritering af opmålingsområder i Grønland, som er aftalt med Grønlands Selvstyre. Her er indenskærsruterne på Grønlands vestkyst højt prioriteret.

Oversigtskort med områderne for søopmålinger i Grønland i 2022.
Oversigt over opmålingsområder for søopmåling i Grønland 2022.

Mål og prioriteter i grønlandske farvande
Årets mål for søopmåling i Grønland er 6.500 kilometer opmålt linje. I år fortsætter opmålingen i området omkring Diskobugten. Der bliver lagt vægt på at opmåle et samlet område af hensyn til kortproduktionen, herunder prioriteres; ofte benyttede sejlruter, adgangsveje til byer og bygder, fjeldskredsområder og nye sejladsområder.

Søopmålingen i grønlandske farvande foretages i juni og juli med Søværnets skib LAUGE KOCH og dennes fartøj, SAR 3, som anvendes i snævre og lavvandede områder.

Optimal udnyttelse af ressourcerne
Ved udarbejdelsen af direktiverne er der medtaget flere områder, end der forventes at kunne færdiggøres i sæsonen. Dette gøres for at sikre en optimal ressourceudnyttelse under hensyntagen til de skiftende vejrforhold.

Fakta:

Hvert år udsender Geodatastyrelsen et direktiv for den planlagte søopmåling i danske og grønlandske farvande.

Direktivet er udarbejdet i samarbejde med Forsvaret, Søfartsstyrelsen og Grønlands Selvstyre.

Opmålingen foretages med Forsvaret og Søfartsstyrelsens seks opmålingsfartøjer.

Den sammenlagte sejladssæson strækker sig fra marts til oktober.

HELCOM (The Baltic Marine Environment Protection Commission) er en mellemstatslig kommission, som styrer og administrerer beskyttelsen af det maritime miljø i det baltiske område.