Ejendomsområdet er stadig i fuld sving

17-02-2022

Coronarestriktioner og nedlukninger har ikke lagt en dæmper på ejendomsudviklingen i Danmark.

Igen i 2021 har Geodatastyrelsen registreret mere end 25.000 nye ejendomme og ejerlejligheder i Matriklen. Registreringerne er et billede på aktiviteten i samfundet, og viser, som det var tilfældet i både 2019 og 2020, at der er fuld fart på ejendomsområdet, hvor der i alle tre år er registreret mere end 25.000 nye ejendomme og ejerlejligheder.

Ejerlejligheder er ikke geografisk jævnt fordelt i Danmark
I 2021 blev der registreret 12.485 nye ejerlejligheder, hvilket er en lille nedgang i forhold til de 12.845, der blev registreret året før.

Søjlediagram, der viser antallet af nye ejerlejligheder i årene 1991-2021

Indtil februar 2019 blev ejerlejligheder registreret i Tingbogen af Tinglysningsretten, men den 25. februar 2019 overgik denne opgave til Geodatastyrelsen, som herefter registrerer al fast ejendom.  

Ikke overraskende koncentrerer antallet af nye ejerlejligheder sig omkring landets største byer. Således er 80% af alle nye lejligheder i 2021 etableret i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, og i såvel 2021 som 2020 har Aarhus og Københavns kommuner tegnet sig for omtrent halvdelen af samtlige nye ejerlejligheder. Selvom antallet af nye ejerlejligheder er væsentligt mindre i de sidste tre regioner er billedet det samme. Ejerlejlighederne oprettes især i eller nær de større byer. Således er 85 % af de nye ejerlejligheder i Region Nordjylland oprettet i Aalborg Kommune, 45 % af ejerlejlighederne i Region Syddanmark er at finde i Odense Kommune, mens Roskilde Kommune tegner sig for 25% af de nye ejerlejligheder i Region Sjælland i 2021. I 21 kommuner, heriblandt Lolland, Assens og Norddjurs er der ikke oprettet nye ejerlejligheder i 2021 og kun en enkelt ny ejerlejlighed er oprettet i hhv. Morsø og Allerød kommuner.

Procentvis fordeling af ejerlejligheder i 2021

Procentvis fordeling af antallet af nye ejerlejligheder i 2021.

 

Den procentvise andel af ny ejerlejligheder i hovedstaden, Aarhus og resten af landet. 

Den største ejerlejlighedssag registreret hos GST i 2021 var en opdeling af en ejendom på Poppelstykket på 370 ejerlejligheder. Den største ejerlejlighedssag uden for Københavns kommune var opdelingen af en ejendom ved Dirch Passers gade i Aarhus. Her blev oprettet 208 nye ejerlejligheder

Lille stigning i antallet af ejendomme
Sidste år blev der registreret en lille stigning i antallet af nye ejendomme. Fra 12391 i 2020 til 12643 i 2021. Når vi her taler om ejendomme mener vi byggegrunde, landbrug, skovbrug. Alt det der hører jord til. Matriklens betegnelse for disse ejendomme er ”Samlet Fast Ejendom” (SFE) (se faktaboks).

Nye ejendomme fra 1991-2021 fordelt på størrelse.

 

Matriklen indeholder ikke oplysninger om, hvad ejendommene anvendes til, men den altovervejende del af nye ejendomme i størrelsen mellem 100 og 1500 m2 bliver udstykket til boligbyggeri. Ejendomme i den størrelse har alle år siden 2010 udgjort omtrent 75 % af de nye ejendomme.

Nye ejendomme fordelt på størrelse, cirkeldiagram
Nye ejendomme fordelt på størrelse.

I 2013, hvor udstykningsaktiviteten ramte et lavpunkt, blev der udstykket 2945 ejendomme i størrelsen 100-1500 m2, svarende til 64 % af de nye ejendomme det år. I 2021 er der udstykket 9301 byggegrunde, svarende til 77 % af alle nye ejendomme sidste år.

Store regionale forskelle
Ligesom der er forskel fra landsdel til landsdel på, hvor mange ejerlejligheder, der er registreret, er der også store regionale forskelle på, hvor de nye byggegrunde er udstykket.

40% af landets nye byggegrunde er udstykket i region Midtjylland, hvor Silkeborg, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner er højdespringerne og 23 % i region Syddanmark. Her er knap halvdelen af regionens nye ejendomme udstykket i Vejle og Kolding kommuner.

Nye ejendomme, 100-1500 m2, procentvis fordeling i regionerne.

Fordelingen af nye ejendomme på mellem 100 og 1500 m2, set på regionalt niveau.

Den største samlede udstykning til byggegrunde i 2021 ligger i Silkeborg, hvor der i én omgang blev udstykket 127 nye grunde til boligbyggeri.

Den næststørste var udstykning af 120 ferieboliger ved Lalandia, Søndervig i Ringkøbing-Skjern Kommune. I alt er der udstykket 300 ferieboliger ved Lalandia i 2021.

Størrelsen varierer også
De nye ejendomme udstykkes ikke kun til boligbyggeri. Der sker også udstykning til f.eks. landbrug, skovbrug og tekniske anlæg. Og der udstykkes både store og små ejendomme. Eksempelvis er den mindste udstykkede ejendom i 2021 på blot 12 m2. Det var en transformerstation på Hans Bangs Vej i Middelfart. Selvom ejendommen er af beskeden størrelse, er det ikke den mindste ejendom, der er registreret i Matriklen. Der er således 100 ejendomme på i kun 1 m2 – én af disse er et fortov i Melby i Halsnæs Kommune.

Omvendt var den største ejendom, der blev udstykket i 2021 på hele 184 ha, svarende til 263 fodboldbaner eller 1.840.000 m2. Det er en landbrugsejendom uden beboelse syd for Brønderslev. En ikke helt lille ejendom, men langt fra den største der er registreret i Matriklen. Den er nemlig er på mere end 5000 ha og ligger ved Vejlerne i Thy. Det er også på de kanter, vi kan finde den største ejendom, der er udstykket som samlet fast ejendom. Hele 1115 ha. Naturstyrelsen ejer den store ejendom på Agger Tange i det sydligste Thy.

Fakta:

Den første danske matrikel opstod i 1688 og har siden etableringen dannet grundlag for ejendomsbeskatning og belåning.

Matriklen består af et register over samtlige ejendomme og et kortværk med tilhørende måldokumentation

Matrikelregistret indeholder oplysninger om de enkelte jordstykkers matrikelbetegnelse, arealstørrelse og om, hvilke jordstykker, der enkeltvis eller tilsammen udgør en samlet fast ejendom (SFE). Herudover indeholder matriklen oplysninger om landbrugs-, fredskovs-, strandbeskyttelses- og klitfredningsnoteringer.

Matrikelkortet er et oversigtskort, der viser jordstykkernes indbyrdes beliggenhed

Måldokumentationen er de opmålingsdokumenter, der er udarbejdede i forbindelse med udstykninger og andre matrikulære forandringer

Matriklen var oprindeligt alene en fortegnelse over landets jorder (SFE)

I februar 2019 blev matriklen udvidet med ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund og er i dag et register over al fast ejendom.

1. januar 2022 var der registreret ca. 2.130.000 samlede faste ejendomme, godt 367.000 ejerlejligheder og ca. 57.600 bygninger på fremmed grund