Ny lov om stedbestemt information enstemmigt vedtaget i Folketinget

28-03-2017

Den nye lov samler, moderniserer og forenkler lovgrundlaget for forvaltningen af stedbestemte informationer.

Alle partier i Folketinget har i dag stemt for den nye lov om stedbestemt information. Med lovens vedtagelse er der nu skabt bedre rammer for en velfungerende og effektiv offentlig sektor.

Information om hvor kommunegrænser går, hvor bygninger og infrastruktur ligger, hvordan landskabet ser ud osv. er oplysninger, som er knyttet til et sted. Stedbestemt information anvendes i den offentlige forvaltning, i beredskabet og indgår i forretningsgrundlaget for private virksomheder. Derfor er præcis og pålidelig landkortlægning, søkortlægning og anden registrering af geografiske data grundlæggende byggesten i vores samfund.

Lov med stor værdi for samfundet
Loven fastsætter regler om kortlægningen til søs og på land og om opbygningen af den datainfrastruktur, som er nøglen til udnyttelsen af de mange informationer, der er knyttet til geografien. Loven omfatter også de fællesoffentlige samarbejder om digitale tjenester og hjemlen til fri anvendelse af geografiske grunddata. Her har en netop offentliggjort undersøgelse vurderet de samfundsøkonomiske gevinster til omkring 3,5 mia. kr.

Den daglige administration af loven har energi-, forsynings- og klimaministeren delegeret til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Geodatastyrelsen. 

I Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er direktør Kristian Møller glad for den brede politiske opbakning til styrelsens opgaver.

   - Samfundets udnyttelse af stedbestemte informationer er stærkt stigende i disse år. Med en veludviklet datainfrastruktur og frie data er der store potentialer både for vækst i erhvervslivet og for bedre, effektive offentlige services. Den nye lov er et godt udgangspunkt for det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering, kortlægning og grunddata, siger Kristian Møller.

Og i Geodatastyrelsen ser direktør Pia Dahl Højgaard den nye lov som en markant milepæl for styrelsens arbejde.

   - For Geodatastyrelsen er lovgrundlaget for en væsentlig del af styrelsens opgaver i moderniseret form nu på plads. Søkortlægningen og de mange sammenhænge, som disse data indgår i, har stor betydning både for erhvervslivet og offentlige myndigheder. Vi ser derfor frem til at fortsætte arbejdet med at skabe en sammenhængende datainfrastruktur på det maritime område med de redskaber, som loven giver os. Endvidere er der med loven skabt rammer for udvikling af infrastrukturen for de frie geografiske data på ejendomsområdet, siger Pia Dahl Højgaard.

Yderligere oplysninger
Geodatastyrelsen: Områdechef i Søkort Danmark og Forvaltning, Elizabeth Hageman, tlf. 7254 5069, e-mail: ehage@gst.dk 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: Chefkonsulent i Effektivisering, Peter Pouplier, tlf. 2295 2031, e-mail: ppo@sdfe.dk


Fakta

  • Lov om stedbestemt information blev vedtaget af et enigt Folketing tirsdag den 28. marts 2017. Loven træder i kraft den 1. juli 2017 og samtidig ophæves lov om Geodatastyrelsen og lov angående Geodætisk Instituts trigonometriske Stationer.
  • Lovens anvendelsesområde dækker:

-          De nationale geodætiske infrastrukturer for Danmark, Færøerne og Grønland

-          Landkortlægningen af Danmark, Færøerne og Grønland

-          Søopmåling og søkortlægning af farvandende Danmark, Færøerne og Grønland

-          Infrastrukturen for stedbestemt information i Danmark og

-          Samordning og koordination af stedbestemt information med tilhørende infrastruktur

-          Frie geografiske grunddata

Lovens bestemmelser om samordning og koordination og om henholdsvis betaling for og fri adgang til data finder også anvendelse for udstykningsloven.