Redegørelse om infrastruktur for geografisk information

07-09-2016

Øget brug af data og digitalisering rummer et stort potentiale for en fortsat modernisering af den offentlige sektor, hvor politiske prioriteringer og beslutninger træffes på baggrund af pålidelige data. Den digitale infrastruktur bidrager både til effektiv forvaltning og administration og til vækst i den private sektor.

undefined

Geografisk Redegørelse 2015 beskriver status, udvikling og de vigtigste resultater i 2015.  Redegørelsen er struktureret under hovedoverskrifterne indsamling, behandling, distribution og anvendelse af data.  I 2015 har der været særligt fokus på at kvalitetssikre og standardisere en række data, så de passer bedre sammen og bliver let tilgængelige. Det drejer sig blandt andet om arbejdet med grunddataprogrammerne, Datafordeleren og søkortlægning i Danmark, Grønland og Færøerne.

To nye styrelser
Som led i Regeringens plan Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder blev Geodatastyrelsen pr. 1. januar delt op i to nye styrelser: Geodatastyrelsen, som placeres i Aalborg og Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering, som placeres i København. Begge styrelser er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Ny Geodatastyrelse
Den nye Geodatastyrelse har ansvaret for ejendomsregistrering og matriklen, der udgør det juridiske grundlag for omsætning, belåning, vurdering og beskatning af fast ejendom i Danmark.
Styrelsen har desuden ansvar for søopmåling og søkortlægning til brug for fritidssejlads og skibserhvervets navigation i de danske, grønlandske og færøske farvande. Herunder ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for Danmark og Grønland.

Grunddataprogrammet – ejendomsdata, GD1
I 2015 var de primære aktiviteter i GD1 koncentreret om de planlagte registerudvidelser i Matriklen og BBR samt udviklingen af den nye Ejerfortegnelse, der skal danne baggrund for en sammenhængende infrastruktur på Ejendomsområdet.
GD1 drejer sig samlet set om at udvide Matriklen (grunddataregister) med data om ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund og etablering af en fælles ejendomsidentifikation af ejendomme og deres bestanddele (BFE-nr).

Søkortlægning Danmark
De danske farvande er blandt de mest befærdede i verden. Det stiller krav om at vedligeholde et opdateret besejlingsgrundlag.
Der er i 2014-2015 gennemført et strategiprojekt for modernisering af den danske søkortproduktion. Strategien lægger op til at etablere et nyt produktionsmiljø for søkort i en helt ny datainfrastruktur til håndtering af dybdedata, landdata mv. Med omlægningen og moderniseringen af søkortproduktionen vil flere processer blive automatiseret for at sikre en høj kvalitet og aktualitet i styrelsens søkortprodukter.

Søkortlægning Grønland
Der blev i 2009 indgået en samarbejdsaftale mellem Grønlands Selvstyre og det daværende Miljøministerium og udarbejde nye søkort over den grønlandske sydvestkyst inden udgangen 2018. 
For at gennemføre kortlægningen blev der implementeret et nyt produktionssystem. Systemet indebærer, at data bearbejdes i en enstregetproces, som anvendes til både papir- og elektroniske søkort. Ved udgangen af 2015 er der produceret i alt 32 søkort. Kortene dækker et område på cirka 500 km N/S omkring Nuuk og cirka 100 km Ø/V i Sydgrønland.

Redegørelsen for 2015 vedrører den tidligere Geodatastyrelsen og bliver derfor den sidste i rækken. Redegørelsen er udgivet i et samarbejde mellem de to nye styrelser, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Geodatastyrelsen.

Du kan læse hele redegørelsen her:

Geografisk Redegørelse udkom første gang i 2007, og redegørelsen for 2015 bliver den sidste i rækken med nedlæggelsen af den tidligere Geoddatastyrelsen pr. 1. januar 2016.