4.7.1. Generelt om krav til placering, herunder afstand

Husdyrbruglovens kapitel 2 indeholder en række placeringskrav ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg, og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug. Placeringskravene gælder uanset, om anlægget kræver forudgående godkendelse eller tilladelse efter lovens kapitel 3, eller kan iværksættes efter anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen eller bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Reglerne gælder på tidspunktet for etablering, udvidelse og ændring af anlæg, og det medfører dermed ikke, at anlæggene kommer i strid med loven, fordi de zoner, veje, søer, skel m.v. der skal være bestemte afstande til, efterfølgende ændrer eller indfinder sig, så afstanden bliver mindre end foreskrevet i loven. Ændringer til eksisterende anlæg skal overholde afstandskravene, selvom afstanden til det eksisterende anlæg lovligt er mindre end foreskrevet i loven.

 

4.7.1.1. Placering i forhold til byzone, boliger m.v. Husdyrbruglovens § 6
Efter lovens § 6 er etablering af husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug forbudt i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. I landzone er der etablering af husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg forbudt i områder omfattet af en lokalplan, hvis lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål, til blandet bolig- og erhvervsformål eller til visse offentlige formål. Disse anlæg må herudover ikke etableres nærmere end 50 m fra byzoner, sommerhusområder og de nævnte lokalplanlagte områder i landzone. Desuden gælder det generelt, at husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg ikke må etableres nærmere end 50 m fra nabobeboelser. Ved nabobeboelse forstås den nærmeste beboelsesbygning på en anden samlet fast ejendom end den, hvor det pågældende anlæg er placeret, uanset om ansøger selv bebor denne beboelse.

Forbuddet i lovens § 6 omfatter også udvidelser og ændringer af husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører forøget forurening. Ved vurderingen foretages en isoleret forureningsbedømmelse af anlæggets miljøpåvirkning uden inddragelse af evt. forureningsbegrænsende tiltag.

Måling af afstande sker fra nærmeste punkt på pågældende anlæg til det nærmeste punkt for lokalplangrænsen eller nærmeste hushjørne på en nabobeboelse.

Kommunen kan alene dispensere fra placeringskravene til anlæg til brug for visse hestehold jf. nærmere lovens § 9, stk.1.


4.7.1.2. Placering i forhold til visse ammoniakfølsomme naturtyper – husdyrbruglovens § 7
Efter husdyrbruglovens § 7 er der forbud mod etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg og gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug op til 10 m fra nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper i og uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Der kan i medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 9 dispenseres fra afstandskravene til ammoniakfølsomme naturtyper for visse dyreholdmed henblik på naturpleje.

4.7.1.3. Placering i forhold til vandforsyning, søer, skel m.v. – husdyrbrugloven § 8
Efter husdyrbruglovens § 8 gælder der et forbud mod etablering af husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening inden for 15-50 m fra vandforsyningsanlæg, vandløb, søer større end 100 m2, offentlige veje, private fællesveje, beboelse på samme ejendom og naboskel. Gyllebeholdere skal desuden placeres mindst 100 m fra åbne vandløb og søer større end 100 m2. Almene vandforsyningsanlæg i husdyrbruglovens § 8, stk. 1, nr. 1, henviser til definitionen af ”almene vandforsyninger” i vandforsyningslovens § 3, stk. 3.

Der kan meddeles dispensation i medfør af lovens § 9, stk. 3, hvis det i en konkret sag ikke er muligt for husdyrbruget at finde en egnet placering, der er i overensstemmelse med afstandskravene. Hvor overholdelse af de i § 8 nævnte afstandskrav ikke vil sikre tilstrækkeligt mod væsentlige gener eller forurening, kan kommunalbestyrelsen i medfør af lovens § 9, stk. 2, påbyde, at anlægget placeres mere hensigtsmæssigt, og fastsætte vilkår for indretning og drift.