4.6.2. Beskyttelse af jord, grundvand og vandmiljø - udledningstilladelser m.v.

Der er ikke i udstykningskontrolskemaet spørgsmål, der relaterer sig til lovens kapitel 3 og 4. Men i de tilfælde, hvor en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 28 er en forudsætning for, at den tilsigtede anvendelse af arealet overhovedet kan realiseres, forudsættes det, at det som led i udstykningskontrollen dokumenteres, at de nødvendige
tilladelser er meddelt, inden den matrikulære forandring registreres.

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 har til formål at beskytte jord og grundvand mod forurening. Reglerne har en sammenhæng med jordforureningsloven. Efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, må stoffer, produkter og materialer ikke uden tilladelse nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. Det gælder efter stk. 2, også selvom sådanne stoffer, produkter og materialer findes i en beholder. Kommunalbestyrelsen kan efter § 19, stk.4, meddele tilladelse.

Miljøbeskyttelseslovens § 27 indeholder et forbud mod tilførsel af stoffer til vandløb, søer eller havet, der kan forurene vandet. Også den indirekte tilførsel, der finder sted igennem kloaknettet eller via drænrør, anses for omfattet af forbuddet. Sådanne stoffer må heller ikke oplægges således, at der ved fx regn, oversvømmelse eller på anden måde er fare for, at vandet forurenes. Kommunalbestyrelsen kan efter § 28 give tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet. Spildevand omfatter alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse, herunder jernbaner og fra befæstede arealer, jf. § 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

Hvis der er tale om en listevirksomhed, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen, behandles spørgsmålet om tilladelse til udledning af spildevandet efter lovens kapitel 4 som en del af godkendelsen af på pågældende listevirksomhed. Ved modtagelse af ansøgninger om godkendelse af listevirksomhed vil kommunalbestyrelsen normalt sideløbende behandle ansøgninger om tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3.

Med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og husdyrbrugloven er udstedt en række bekendtgørelser, der regulerer for nærmere afgrænsede grupper af aktiviteter, anlæg og processer. Tilladelse meddeles efter miljøbeskyttelsesloven, men bekendtgørelserne fastsætter specifikke krav for at sikre, at jord, grundvand og vandmiljø ikke forurenes eller udsættes for forureningsfare. Bekendtgørelserne fastsætter endvidere, hvilke vilkår, herunder lempelser, der kan knyttes til tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. *

* Blandt de væsentligste bekendtgørelser kan nævnes:

Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1716 af 15. december 2015 om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg
Bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om jordvarmeanlæg.
Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 2019 166 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.
Bekendtgørelse nr. 732 af 9. juli 2019 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål
Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
Bekendtgørelse nr. 1254 af 23. november 2019 om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg
Bekendtgørelse nr. 1253 af 21. november 2019 om deponeringsanlæg (Deponeringsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1457 af 7. december 2007 om etablering og drift af renserier
Bekendtgørelse nr. 1500 af 14. december 2017 om håndtering af udvindingsaffald