4.4. Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (privatvejsloven) administreres af kommunalbestyrelsen, der er vejmyndighed for private fællesveje og -stier.

Efter udstykningslovens § 18 må der ikke ske udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, såfremt der derved vil fremkomme en samlet fast ejendom eller et særskilt beliggende areal af en sådan ejendom, som ikke har adgang til offentlig vej. Hvis adgangen skal ske ad privat fællesvej, skal vejen være optaget på matrikelkortet.

Første spørgsmål under privatvejsloven, som kommunalbestyrelsen skal besvare, er:

Er der forhold i sagen, der kræver tilladelse/godkendelse?

Besvares spørgsmålet med et ”ja”, åbnes underspørgsmål som anført neden for afsnit 5.4.1.-5.4.2., vedrørende henholdsvis private fællesveje på landet og private fællesveje i byer og bymæssige området. Ifølge privatvejslovens § 3, omfatter byreglerne i loven byzone, sommerhusområder, alle private fællesveje i Københavns Kommune samt endelig de områder af landzone, som har bymæssig karakter, og hvor  kommunalbestyrelsen har bestemt, at byreglerne skal finde anvendelse. Ifølge lovens § 4 finder landreglerne anvendelse på de private fællesveje i landzone, som ikke er omfattet af § 3.