4.12. Skovloven

Loven administreres af Miljøstyrelsen.

Ved udstykning, matrikulering, arealoverførsel og sammenlægning skal landinspektøren undersøge, om der er fredskovspligt på de berørte arealer.

I forhold til den matrikulære forandring bestemmer skovlovens § 12, at sammenhængende fredskovpligtige arealer ikke må udstykkes eller formindskes ved arealoverførsel. Et fredskovspligtigt areal, der gennemskæres af en vej, et enkelt jernbanespor, et vandløb, en smal mark o. lign., skal dog fortsat betragtes som sammenhængende. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om to fredskovspligtige arealer er sammenhængende.

Der kan dispenseres fra lovens § 12 i medfør af § 38. Hovedreglen er, at der meddeles afslag til udstykning, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Dispensation meddeles efter lovbemærkningerne som udgangspunkt, hvis der kan fastsættes en hensigtsmæssig grænse mellem de nye skove, og skovdel efter udstykningen hver især er over 50 ha på gode jorder stigende til 300 ha på magre jorder. Praksis skal sikre, at der ikke opstår flere boliger i fredskov end nødvendigt. Grænsen for, hvornår en bolig anses for nødvendig, anses ifølge bemærkningerne for at være 80 ha på gode jorder stigende til 300 ha på magre jorder. Se for udførlig beskrivelse af praksis Miljøstyrelsens Vejledning til Skovlovens § 12 - Udstykning d. 25. august 2015.

I forhold til den påtænkte anvendelse fastlægger lovens §§ 8-10 og § 13, hvordan fredskovpligtige arealer skal drives. Lovens § 11, stk. 1, bestemmer, at der på fredskovpligtige arealer ikke må opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald. I stk. 2 er fastsat undtagelser for mindre byggerier, anlæg, nødvendige terrænreguleringer og for spejderhytter, skovbørnehaver og lignende. Der er i bekendtgørelse nr. 864 af 2016 fastsat nærmere regler om godkendelse af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende i fredskov. Der kan dispenseres fra lovens § 8, § 9, § 10 og § 11, stk. 1, i medfør af lovens § 38. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens Vejledning om Skovloven, der indeholder en fyldig beskrivelse af administrativ dispensationspraksis. Vejledningen opdateres løbende.