Hvad er tidshorisonten?
Sagsbehandlingstiden kan være op til 20 dage, men vi bestræber os på at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden bruges på at sende ansøgningen i høring hos Geodatastyrelsen, Søfartsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og andre relevante myndigheder.

Hvordan træffes afgørelsen?
Afgørelser om søopmåling træffes i henhold til lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbestemt information, § 7, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 146 af 17. februar 2019 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen, § 3, nr. 7.
Afgørelser om søopmåling kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse nr. 146 af 17. februar 2019 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen, § 9.

Krav til ansøgningen
I forbindelse med ansøgningen til søopmålingstilladelse, skal der angives følgende informationer på de efterfølgende sider (kravene bliver gentaget på de respektive sider):

Hvem er ansøgeren?
Ansøgeren er den person eller den virksomhed, der fremsender ansøgningen og som forventer at forestå kontakten med Geodatastyrelsen og andre myndigheder i forbindelse med opmålingsarbejdet. 

Hvem er rekvirenten?
Rekvirenten er den person eller den virksomhed, der har bestilt arbejdet ved ansøgeren, og det er den person eller den virksomhed, der skal bruge de data, der indsamles under opmålingen.

Hvad er formålet?
Der skal laves en beskrivelse af formået med opmålingen. Herunder bl.a. baggrunden for opmålingen, projektet/projekterne som opmålingen indgår i, tidligere tilladelser givet i forbindelse med projektet og anden kontakt med myndigheder i forbindelse med projektet og opmålingen. 

Hvad er positionerne for opmålingen?
En nøjagtig angivelse af det område, hvor opmålingen ønskes foretaget med en polygonfil og et kortudsnit. Ønskes der opmålinger i flere områder, skal der medsendes polygonfiler og kortudsnit for alle områder. 

Hvornår skal opmålingen foretages?
Her skal den forventede start- og slutdato angives. Vær opmærksom på, at såfremt der ønskes opmåling uden for det angivne tidspunkt, vil dette kræve en ny tilladelse fra Geodatastyrelsen.

Hvilket opmålingsudstyr anvendes der?
Angiv hvilket opmålingsudstyr, der bliver brugt i opsamlingen af søopmålingsdata. Det er udstyr som positionssystem RTK/DGPS, SVL-sensor, bevægelsessensorer etc. Der skal angives oplysninger om eventuelle geotekniske undersøgelser, ligesom tilladelser fra evt. kabel- eller rørejere i området skal sendes med.

Kan ansøgningen ikke udfyldes og sendes via denne side, kan du sende en mail til soeopmålingstilladelser@gst.dk