Søopmåling Arktis

Som en del af "Kontinentalsokkelprojektet" foretager Geodatastyrelsen en kortlægning af dybderne i det arktiske havområde omkring Grønland.


Kongeriget Danmark ratificerede FN's Havretskonvention den 16. november 2004. Fra tidspunktet for ikrafttrædelsens af FN's Havretskonvention (for Kongeriget Danmarks vedkommende den 16. december 2004), har en kyststat 10 år til at fremsætte krav om udvidelse af retten til havbunden ud over 200 sømil. Danmark har fremsendt krav om udvidelse af retten til havbunden for 4 områder ved Grønland; 2 ved Sydgrønland, 1 ved Nordøstgrønlandsryggen og 1 i det Arktiske bassin.

Artikel 76
Artikel 76 i FN’s havretskonvention giver kyststater mulighed for at udvide deres kontinentalsokkel ud over de 200 sømil. I modsætning til indenfor den eksklusive økonomiske zone (EEZ – 200Sømil) får kyststaten i den udvidede kontinentalsokkel kun retten til ressourcerne på og under havbunden. Med andre ord er ressourcerne i vandmasserne ikke omfattet. Hvis der udvindes ressourcer indenfor den udvidede kontinentalsokkel, skal der betales en afgift til den Internationale Havbundsmyndighed efter nærmere fastsatte regler. Uden for kontinentalsoklen - i det såkaldte "område" - er ressourcerne tillagt menneskehedens fælles arv og forvaltes af Den Internationale Havbundsmyndighed.

Læs mere om FN’s Havretskonvention herunder Artikel 76 på kontinentalsokkelprojektets hjemmeside: 

 

 

 

Kontinentalsokkelprojekt

Projektet føres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i samarbejde med GEUS, DTU Space, det færøske Landsstyre, det grønlandske Selvstyre og Geodatastyrelsen.