Søkortproduktion for Grønland

Der blev i oktober 2009 indgået aftale mellem miljøministeren og Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut), om at øge fremdriften i opretning og digitalisering af søkort over Grønland.

Ifølge samarbejdsaftalen fra 2009 skulle 65 eksisterende papirsøkort over den sydvestlige del af Grønland være oprettede, digitaliserede og nyudgives som 73 papirsøkort og tilsvarende elektroniske søkort inden udgangen af 2018. På nuværende tidspunkt er der produceret 32 papirsøkort og tilsvarende elektroniske søkort.

Geodatastyrelsen flytter til Aalborg
Som led i regeringens plan, Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder, flyttede Geodatastyrelsen til Aalborg den 1. november 2016. Kun én ud af 15 medarbejdere, som arbejdede med produktion af grønlandske søkort, valgte at flytte med styrelsen som en del af produktionsteamet.

Konsekvenser af udflytningen
Produktion af søkort er et kompliceret arbejde, som kræver specifikke kompetencer. På grund af de mange opsigelser i forbindelse med udflytningen har det ikke været muligt at færdiggøre nye grønlandske søkort i 2016 og det vurderes, at det ikke er muligt at færdiggøre nye grønlandske kort i 2017. Derfor bliver produktionen i henhold til samarbejdsaftalen med Selvstyret forsinket.

Sejllads i grønlandske farvande
Der eksisterer papirsøkort over hele det område, der er dækket af samarbejdsaftalen, og som det er forsvarligt at sejle efter indtil genoprettede og digitaliserede søkort er produceret og udgivet. Væsentlige sejladsinformationer, f.eks. skær og vrag fra ny søopmåling, bliver løbende offentliggjort og er ikke berørt af udflytningen. 

Navigation med traditionelle teknikker
Disse søkort blev imidlertid produceret på et tidspunkt, hvor der ikke fandtes gode modeller for kortlægning af de nordlige breddegrader. De gamle søkort kan bruges til navigation med traditionelle navigationsteknikker, men de kan ikke bruges til satellit baseret navigation med GPS, da de ikke er positioneret korrekt i forhold til GPS systemet.

Indtil der er produceret genoprettede og digitaliserede søkort over disse områder er det derfor vigtigt at bruge de gamle søkort og traditionelle navigationsteknikker til sejlads.

Personalesituationen i dag
Siden den 1. januar 2016 er der ansat 12 nye medarbejdere og overført en medarbejder til det team, som beskæftiger sig med produktion af grønlandske søkort. I forbindelse med oplæringen af de nye medarbejdere produceres og forædles data, som vil indgå i de nye søkort. I dag beskæftiger 14 medarbejdere sig med produktion af grønlandske søkort i Geodatastyrelsen og styrelsens team er således fuld bemandet.

Revideret samarbejdsaftale
Den 29. august 2017 besøgte energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, sin grønlandske kollega naalakkersuisoq for kommuner, bygder, yderdistrikter, infrastruktur og boliger, Erik Jensen. Sammen underskrev de en revideret samarbejdsaftale om produktion af grønlandske søkort. Aftalen indebærer blandt andet, at parterne forpligter sig til at udarbejde en ny produktionsplan for de grønlandske søkort inden udgangen af 2018, ligesom der igangsættes en række aktiviteter til gavn for den martime udvikling i Grønland.

Samarbejdet i praksis
Produktionen af grønlandske søkort evalueres og prioriteres på årlige Kontaktudvalgsmøder i et samarbejde mellem Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger under Naalakkersuisut og Geodatastyrelsen. Kontaktudvalget behandler alle forhold under samarbejdsaftalen, herunder eventuelle ændringer i underliggende bilag.

Udgivet kort indtil nu
Kortet nedenfor illustrerer de søkort, der allerede er oprettet, digitaliseret og nyudgivet. De områder, der er dækket af nyudgivne søkort, er markeret på det indlagte kort. Der eksisterer yderligere 3 søkort, der ikke kan vises på kortet, nemlig søkort over områder ved Upernavik og Uummannaq (kort 1650), kort 3000 der dækker det nordlige Grønland, nord for 75⁰ N, samt kort G der dækker hele Grønland.

Nyt produktionssytem 
Den hidtidige årlige produktion af søkort fremgår af nedenstående tabel. Den beskedne produktion fra 2011 til 2013 skyldes implementering af nyt database-orienteret produktionssystem, der skulle understøtte en mere effektiv og smidig produktion af grønlandske søkort. Der var dog en del begyndervanskeligheder i forbindelse med implementering af system, etablering af data og omlægning af produktionsflow. Disse udfordringer blev håndteret hvorefter produktionskapaciteten steg i 2014 og 2015. 

 

Den årlige produktion af søkort fremgår af tabellen:

Produktionen af grønlandske papirsøkort

 

2008*

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I alt

2

4

4

2

3

2

7

8

32

*Søkort produceret i 2008-2009 er omfattet af aftalen.

Ud over produktionen af de 8 kort over den sydvestlige del af Grønland er der i 2015 også produceret kort 3000 over Nordgrønland

 

Åbn Søkortproduktion 2008 - 2015 som PDF