Erhvervssejlads

ENC anvendes af den professionelle skibsfart i skibenes elektroniske kortvisning- og informationssystemer (ECDIS).

Geodatastyrelsen (GST) vil opdatere ENC over Femern Bælt i takt med, at arbejdsområderne justeres og flyttes. Da der er tale om hyppige justeringer og flytninger, vil den professionelle skibsfart modtage mange ENC opdateringer.

Den professionelle skibsfarts brugere af ECDIS med tilhørende ENC vil kunne opleve, at arbejdsområdernes placering i ENC ikke stemmer med arbejdsområdernes reelle placering. Der er to årsager til det problem.
Problemet udspringer af, at der forsinkelser i flere led, fra GST har foretaget ENC-opdateringer, til samme ENC-opdateringer modtages om bord i skibene.
Problemet udspringer også af, at GST må foretage ENC-opdateringen på basis af P- og T-meddelelserne i Efterretninger for Søfarende (EfS). For disse typer af meddelelser i EfS er der usikkerheder i forhold til starttidspunkt og varighed.

Forsinkelser i levering af ENC opdateringer
GST indgår i et internationalt samarbejde omkring kvalitetskontrol og distribution. Når GST har foretaget ENC opdateringer, sendes de til et "Regional ENC Coordination Center" (RENC), der ligger i England og hedder ”IC-ENC” (International Centre for Electronic Navigational Charts).

Det er rutinen i IC-ENC, at klargøring af datasæt med samtlige ENC-opdateringer foretages torsdage, og fredage distribueres ENC-opdateringerne til netværket af ENC-distributører. GST tilpasser sig til den rutine ved at sende ENC-opdateringer til validering hos IC-ENC på tirsdage. Efter validering giver GST formelt IC-ENC tilladelse til at distribuere pågældende ENC opdateringer (frigivelse af ENC opdateringer).
Typisk går der således 3-4 dage fra GST har foretaget opdatering af ENC til frigivelse af ENC opdateringerne sker.
  
Særligt problematisk er den forsinkelse, som man på mange skibe vil opleve i modtagelse af ENC- opdateringer om bord. Der kan gå adskillige uger, fra GST frigiver ENC-opdateringer til distribution (via IC-ENC og deres forhandlernetværk), til man på skibene modtager ENC-opdateringerne og kan indlæse dem i  ECDIS.

Hvis man på et skib ikke har modtaget den seneste opdatering af ENC over Femern Bælt, som GST har frigivet, vil skibet altså skulle navigere gennem arbejdsområderne på basis af forrige opdatering af ENC over bæltet. Hvis et arbejdsområdes placering er justeret eller flyttet i perioden mellem opdateringerne, vil man på skibet opleve, at arbejdsområdernes reelle placering ikke stemmer med arbejdsområdernes placering i ENC.

Opdatering på basis af P- og T-meddelelser
I EfS vil oplysninger om arbejdsområdernes placering og afmærkning være offentliggjort via midlertidige meddelelser (T-meddelelser). Ændringer i arbejdsområdernes placering og afmærkning vil blive varslet via foreløbige meddelelser (P-meddelelser).
Søfartsstyrelsens redaktion på EfS er, som følge at at arbejdsområderne ikke bevarer sine placeringer ret længe ad gangen, nødsagede til at anvende T-meddelelser i forbindelse med offentliggørelse af arbejdsområdernes aktuelle placering.

GST vil søge at imødegå forsinkelserne i levering af ENC-opdateringer ved at reagere på P-meddelelserne, dvs. i ENC kode den varslede placering af arbejdsområderne med startdato, som angivet i P-meddelelsen. GST vil endvidere i ENC kode en henvisning til pågældende P-meddelelser i forbindelse med arbejdsområderne.
ENC-opdateringer vedrørende arbejdsområderne vil således blive sendt til IC-ENC og frigivet, før justeringer og flytninger foretages, men med en startdato. Det sikrer i udgangspunktet, at hvis man på skibet modtager ENC opdateringen før denne startdato, så vil arbejdsområdets placering blive vist korrekt på ECDIS både før og efter startdatoen.

Hvis entreprenørerne justerer eller flytter et arbejdsområde i overensstemmelse med P-meddelelsen (positioner og startdato), vil ECDIS brugerne opleve overensstemmelse mellem arbejdsområdets placering i ENC og arbejdsområdets reelle placering.

Hvis entreprenørerne ikke justerer eller flytter et arbejdsområde i overensstemmelse med P-meddelelsen (typisk som følge af forsinkelse pga. af dårligt vejr), vil ECDIS brugerne ikke opleve overensstemmelse mellem arbejdsområdets placering i ENC og arbejdsområdets reelle placering. Med udgangspunkt i henvisningen til P-meddelelsen i forbindelse med arbejdsområdet vil ECDIS brugerne i EfS kunne orientere sig om en udskydelse af justeringen eller flytningen.

Sammenfatning
Den professionelle skibsfart skal være opmærksomhed på, at problemerne med den lange distributionstid for ENC-opdateringer kan betyde, at de søfarende ved gennemsejling af Femern Bælt risikerer at opleve manglende overensstemmelse mellem arbejdsområdernes placering i ECDIS og arbejdsområdernes reelle placering.
Ligeledes kan usikkerheden i forhold til startdatoer i P-meddelelser, og den dermed forbundne usikkerheden i ENC opdateringerne, føre til manglende overensstemmelse mellem arbejdsområdernes placering i ECDIS og arbejdsområdernes reelle placering.

Det kan være nyttigt at sammenholde oplysningerne i T-meddelelserne (EfS) om arbejdsområdernes aktuelle placering med arbejdsområdernes placering i ECDIS.

Ved forespørgsel på VHF kanal 68, 09 og 16 kan VTS Fehmarnbelt informere om, hvordan arbejdsområderne skal passeres.