Søkort Danmark og Forvaltning

Geodatastyrelsen har som myndighed ansvar for salg, produktion og udvik­ling af sø­kort­pro­duk­ter, nautiske publikationer og andre marine produkter for farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Formål:

  • At fremme anvendelsen af geodata på havet herunder i forhold til søsikker­hed og forvaltning.
  • At søkortprodukter vedligeholdes og udvikles af hensyn til sejlads­sikker­he­den
  • At indmeldte ændringer på søterritoriet kvalitetssikres og stilles til rådighed for søfarerne i søkortrettelser og ajourførte søkort

 Opgaver:

  • Koordinere Geodatastyrelsens myndighedsopgave på det marine område, herunder internationalt arbejde i IMO, IHO mv.
  • Forestå styrelsens salg af søkort og andre marine produkter, samt varetage handels- og distributionsaftaler, aftaler med Forsvaret mv.
  • Produktion og ajourføring af elektroniske søkort (ENC), papir­sø­kort, havneplaner mv. for Danmark og Færøerne
  • Offentliggørelse af ændringer på søterritoriet gennem søkort­ret­telser, havne­lods og øvrige nautiske publikationer samt informa­tioner, der indgår i opdaterede elektroniske søkort
  • Omlægning af dansk søkortproduktion med henblik på effekti­visering af produktion og dataflow
  • Forretningsansvar for Marin Spatial Data Infrastructure (MSDI), samt dataansvar for GSTs leverancer til MSDI'en
  • Varetagelse af GST's opgaver i EU-projektet Pan Baltic Scope.

 Områdechef: Elizabeth Hagemann

Kontakt os

Søkort Danmark og Forvaltning

Telefon:7254 5000

Søkort Danmark og Forvaltning