Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om Geodatastyrelsens cookie- og privatlivspolitik
Lovgrundlaget

Lovgrundlag

Geodatastyrelsen er en statsvirksomhed og blev etableret den 1. januar 1989.

Geodatastyrelsen blev den 28. juni 2015 en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Som led i regeringens plan "Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" er den tidligere Geodatastyrelsen pr. 1. januar 2016 nu blevet til to selvstændige styrelser, en ny Geodatastyrelsen, som placeres i Aalborg, og en ny Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som placeres i København.

Geodatastyrelsen har ansvaret for følgende love:

  • Lov om Geodatastyrelsen
  • Lov om udstykning og anden registrering i matriklen (Udstykningsloven)
  • Lov om afgift ved udstykning m.m. (Udstykningsafgiftsloven)
  • Lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørloven).

Kontakt os

Geodatastyrelsens jurister

Telefon: 7254 5000

Lovgrundlag for Geodatastyrelsen

 

Lov om stedbestemt information

Læs

Loven fastlægger Geodatastyrelsens opgaver. lov. nr. 380 af 26/4/2017

Bekendtgørelse om fri anvendelse af data Læs

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke data frit kan anvendes, men giver dog
mulighed for at opkræve betaling, hvis data ønskes udleveret på anden måde
end via Geodatastyrelsens distributionssystem.
Bek. nr 1430 af 23.12.2012.

Bekendtgørelsen om henlæggelse af opgaver og beføjelser
til Geodatastyrelsen
Læs Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke opgaver Geodatastyrelsen kan løse på vegne af energi-, klima- og miljøministeren
BEK. nr 294 af 23/04/2018

Bekendtgørelse om salg af Geodatastyrelsens produkter
og ydelser m.m. og om betaling herfor

Læs

Bekendtgørelsen giver styrelsen hjemmel til at tage betaling for ydelser m.v.
Priserne fremgår af en prisliste, der ajourføres årligt.
Bek. nr. 118 af 04.02.2015.

     

Udstykningsloven

Læs Loven indeholder regler for vedligeholdelse af matriklen samt om
matrikelvæsenets organisation.
Lbk. nr. 769 af 07.06.2018

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Læs

Bekendtgørelse giver regler for udfærdigelse af sager om
matrikulære forandringer.
Bek. nr. 597 af 30.05.2018

Bekendtgørelse om udstykningskravet

Læs

Bekendtgørelsen henvender sig især til tinglysningsdommerne og giver regler for tinglysning af dokumenter om salg af hele eller dele af faste ejendomme.
Bek. nr. 169 af 08.02.2010.

Bekendtgørelse om udstykningskontrollen

Læs

Bekendtgørelsen giver regler for kontrolforanstaltninger i forbindelse med
udstykning, matrikulering, sammenlægning og arealoverførsel.
Bek. nr. 1089 af 17.09.2010.

Bekendtgørelse om skelforretninger

Læs

Bekendtgørelsen fastsætter regler for afholdelse af skelforretninger.
Bek. nr. 1084 af 17.09.2010.

Vejledning om matrikulære arbejder

Læs

Vejledningen giver uddybende anvisninger om udfærdigelse af sager
om matrikulære forandringer.
Vejl. nr. 46 af 18.04.2001.

Vejledning om udstykningskravet

Læs

Vejledningen beskriver, hvornår udstykning er nødvendig.
Vejl. nr. 64 af 07.07.2010.

Vejledning om udstykningskontrollen

Læs

Vejledningen giver en nærmere beskrivelse af, hvilke erklæringer m.v., der er
nødvendige før en matrikulær forandring kan godkendes og registreres.
Vejl. nr. 60 af 29.06.2010.

Vejledning om skelforretninger

Læs

Vejledningen uddyber reglerne for afholdelse af skelforretninger.
Vejl. nr. 61 af 12.6.2003.

Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest

Læs

Vejledningen beskriver reglerne for anvendelse af uskadelighedsattest. 
Geodatastyrelsens vejledning af 19.11.2014.

Vejledning om højdesystemet

Læs

Vejledningen angiver forskelle mellem de gamle højdesystemer
og det nye højdesystem DVR90.
Vejl. nr. 2 af 10.1.2005.

 Vejledning om matrikelkortet og dets ajourføring Læs Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse om matrikulære arbejder
og supplerer Vejledning om matrikulære arbejder.
Vejl. nr. 9892 af 26.08.2008
Vejledning i digital håndtering af matrikulær berigtigelse af strækningsanlæg Læs Vejledningen beskriver en arbejdsgang for matrikulær berigtigelse
af strækningsanlæg.
Vejl. af 01.12.08.

Udstykningsafgiftsloven

Læs

Loven fastlægger størrelsen af afgiften for hver ny ejendom.
Lbk. nr. 1209 af 7.10.2013

Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer

Læs

Bekendtgørelsen fastsætter regler for betaling af matrikulære afgifter og gebyrer.
Bek. nr. 1456 af 11.12.2017

Vejledning om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. Læs

Vejledningen uddyber reglerne for betaling af matrikulære afgifter og gebyrer.
Vejl. nr. 133 af 4.12.2002.

Landinspektørloven

Læs Loven indeholder reglerne om beskikkelse som landinspektør, udøvelse af
landinspektørvirksomhed, landinspektørselskaber og Landinspektørnævnet.
Lbk. nr. 680 af 17.6.2013.
Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter. Læs

Bek. nr. 63 af 18/01/2016

Bekendtgørelse om landinspektørselskaber

Læs

Bekendtgørelsen indeholder reglerne om udøvelse af landinspektørvirksomhed
i selskabsform.
Bek. nr. 955 af 11.7.2013.

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring
for landinspektørvirksomhed
Læs

Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler om landinspektørers
ansvarsforsikring, herunder om dækningssummens mindstestørrelse.
Bek. nr. 702 af 17.6.2013.

Bekendtgørelse om Landinspektørnævnet

Læs

Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for Landinspektørnævnets arbejde.
Bek. nr. 704 af 17.6.2013.

Bkg. om ophævelse af kravet om dansk indfødselsret

Læs

Bekendtgørelsen ophæver kravet om dansk indfødselsret
efter landinspektørloven.
Bek. nr. 154 af 27.2.1998.

Plakat ang. efterstikning af søkort Læs Plakat nr 4000 af 10.04.1816
Forordning ang. indførelse af en ny Skyldsætning
af Jordeiendomme mv.
Læs

Forordning nr. 10011 af 24.06.1840
Forordningen satte Matriklen i kraft pr. 1. jan. 1844