Reproduktionstilladelse

De danske søkort og nautiske publikationer, som Geodatastyrelsen producerer og vedligeholder, er ikke frikøbt, hvorfor disse fortsat er beskyttet data.

Geodatastyrelsen har ophavsret til sine produkter og data samt eneret til fremstilling af søkort i Det Danske Rigsfællesskab, jf. Lov om stedbestemt information § 5, stk. 2. Derfor skal der købes en licens, såfremt man som borger, virksomhed eller offentlig aktør ønsker at reproducere Geodatastyrelsens produkter og data. 

Ved reproduktion af Geodatastyrelsens produkter og data til kommerciel anvendelse i omfattende grad, eksempelvis ved videresalg af produkter til tredjeparter, skal der indgås en royaltybaseret licensaftale med Geodatastyrelsen. Se følgende side for mere information om licensaftaler. 

Ved reproduktion af søkort i mindre omfang er det derimod nødvendigt at købe en enkeltlicens i form af en reproduktionstilladelse. At reproducere et søkort indebærer at producere eller fremstille søkortet igen i samme eller fornyet form. Reproduktion af søkort med en reproduktionstilladelse kan forekomme i mange forskellige situationer, eksempelvis ved reproduktion af et udsnit af et søkort i en bog eller til en udstilling på et museum. 

Det er som udgangspunkt kun muligt at få tilladelse til at reproducere et udsnit af et søkort. Reproduktionstilladelser er endvidere tidsbegrænsede på baggrund af et individuelt skøn i den konkrete sag. Tidsbegrænsningen fastlægger tidsrummet for, hvornår det er tilladt at reproducere Geodatastyrelsens produkter og data. Fastlæggelsen heraf afhænger af sagens nærmere omstændigheder. 

Du kan læse mere om prisen for en reproduktionstilladelse i vores prisliste

Ansøg om reproduktionstilladelse

Såfremt du ønsker at reproducere et udsnit af et søkort, kræver dette en reproduktionstilladelse fra Geodatastyrelsen. Forinden Geodatastyrelsen kan udstede en reproduktionstilladelse, skal der ansøges herom. Ansøgningen om reproduktionstilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøger: Navn, adresse, CPR-nummer eller CVR-nummer og/eller EAN-nummer samt kontaktperson (hvis en virksomhed ansøger om reproduktionstilladelse).
  • Fakturering: Skal ansøger betale for reproduktionstilladelsen? Hvis nej, angiv fakturaoplysningerne for den betalende borger eller virksomhed.
  • Søkortet: Hvilket søkort ønsker du at reproducere? Hvilket udsnit af dette søkort ønsker du at reproducere?
  • Formål og omfang: Forklar, så konkret som muligt, hvad søkortet skal anvendes til.
  • Varighed: Hvor længe ønsker du at anvende reproduktionstilladelsen?
  • Fremstilling af søkortet: Hvordan bliver søkortet fremstillet/produceret, når det skal reproduceres? Skal en tredjepart ind over reproduktionen?

Du kan med fordel udfylde Geodatastyrelsens skabelon til ansøgning om reproduktionstilladelse.

Når du har udfyldt skabelonen, sender du en e-mail til Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk, hvori du vedhæfter dokumentet med skabelonen. Herefter kontaktes du snarest muligt af en sagsbehandler fra Geodatastyrelsen, der hjælper dig gennem den resterende del af sagsbehandlingen.

 

Generelle betingelser i reproduktionstilladelser

Du gøres opmærksom på, at følgende betingelser som udgangspunkt er en del af Geodatastyrelsens reproduktionstilladelser:

  • Det reproducerede søkort skal indeholde følgende henvisning til Geodatastyrelsens ophavsret og til tilladelsen: © Geodatastyrelsen – GST-320-XXXX
  • Det reproducerede søkort skal indeholde en angivelse af, at kortet ikke er egnet til navigation: ”Ikke egnet til navigation”
  • Ændrede eller redigerede søkort, der ikke udtrykkeligt angiver, at materialet ikke afspejler det oprindelige kortmateriale fra Geodatastyrelsen, skal angives med teksten: ”Ikke originalt kortmateriale”
  • Historiske søkort (ikke længere gældende søkort) skal angives med teksten: ”Historisk søkort”.

Alt efter hvilke betingelser, der finder anvendelse i dit konkrete tilfælde, skal betingelsernes tekst placeres direkte på det reproducerede søkort eller i umiddelbar tilknytning hertil. Teksten skal være letlæselig og tydelig.

Desuden gøres du opmærksom på, at Geodatastyrelsen, senest 14 dage efter offentliggørelse af det reproducerede søkort, skal modtage en kopi eller billeddokumentation af det endelige produkt.

Kontakt venligst Geodatastyrelsen per e-mail på soe_policy@gst.dk for yderligere information eller hvis du har spørgsmål til skabelonen til ansøgning om reproduktionstilladelse.