Omsætning af P- og T-efterretninger til ENC-opdateringer

Geodatastyrelsen (GST) er ansvarlig for udgivelsen af de elektroniske søkort (ENC), som den professionelle skibsfart anvender som grundlag for navigation i danske og grønlandske farvande.
GST opdaterer ENC i takt med, at aktiviteter og projekter på søterritoriet udvikler sig. Der er dog aktiviteter og projekter, som af forskellige grunde ikke fører til opdatering af ENC. Det er især kortvarige aktiviteter, som er vanskelige at omsætte til opdateringer af ENC.

Formålet med nedenstående tabel er at give navigatører et overblik over, hvilke af efterretningerne af foreløbig og midlertidig karakter om aktiviteter og projekter i danske og grønlandske farvande, som GST har omsat til opdatering af ENC.

Efterretninger for Søfarende
Den danske Søfartsstyrelse udsender løbende efterretninger om aktiviteter og projekter i danske og grønlandske farvande.


Efterretninger for Søfarende

I Efterretningerne for Søfarende (EfS) opereres med tre kategorier:
- Permanente efterretninger
- Foreløbige efterretninger (P)
- Midlertidige efterretninger (T)

Se eventuelt beskrivelser af og eksempler på P- og T-efterretninger nedenfor.

Tabellens opdateringsfrekvens
Informationerne i tabellen opdateres dagligt kl. 05.00.

Tabellens opbygning
Notice – alle aktive P- og T-efterretninger fra EfS er ført ind med henvisning til løbenummer
Location / Activity – sted og aktivitetstype
Updated – er P- eller T-efterretningen omsat til en opdatering af ENC
Affected ENC(s) – berørte ENC(s)
Edition and update – gældende udgave samt antal opdateringer af berørte ENC(s)

 P- og T-efterretninger
Permanente efterretninger giver oplysninger om ændringer af blivende karakter
1) Eksempelvis en efterretning om, at et fyr er flyttet i en havn.
2) Eksempelvis en efterretning om, at et vrag er fjernet i et farvandsområde.
3) Eksempelvis en efterretning om, at et ankringsområde er flyttet i et farvandsområde.

Foreløbige efterretninger – også benævnt P-meddelelser, hvor P står for ”Prelimenary”
P-meddelelser giver oplysninger om ændringer, som forventes at indtræffe. Ændringerne vil ofte få blivende karakter senere.
1) Eksempelvis en meddelelse om, at primo september vil måleudstyr blive udlagt.
2) Eksempelvis en meddelelse om, at ultimo september vil afmærkning blive inddraget.
3) Eksempelvis en meddelelse om, at i perioden medio august til medio september vil et kabel blive udlagt.

Midlertidige efterretninger – også benævnt T-meddelelser, hvor T står for ”Temporary”
T-meddelelser giver oplysninger om ændringer af midlertidig karakter. Ændringerne forventes ikke at få blivende karakter.
1) Eksempelvis en meddelelse om, at et fyr forventes at være slukket indtil primo oktober.
2) Eksempelvis en meddelelse om, at der indtil videre er observeret mindre dybder i sejlrende ind til en havn.
3) Eksempelvis en meddelelse om, at en afmærkning indtil videre er forsvundet fra sin position.

Omsætning af efterretninger til ENC-opdateringer
Efterretninger vedrørende permanente ændringer fører næsten uden undtagelser til opdatering af ENC. Der forekommer forsinkelse på opdateringen, hvis det er nødvendigt for GST at indhente supplerende informationer og data ind fra aktører på søterritoriet (ejere, rådgivere og entreprenører involveret i udbygninger af havne, kabellægning, brobygning osv.). Indhentningen af informationer og data i rette format er undertiden tidskrævende, hvilket kan medføre en ventetid på nogle uger, før et ENC er opdateret.

Siden årsskiftet 2022 har GST systematisk evalueret T- og P-efterretninger i EfS med henblik på opdatering af ENC.
Evalueringen af P- og T-efterretningerne foregår med udgangspunkt i en række kriterier, se eventuelt nedenstående beslutningstræ.
Generelt fører efterretninger om aktiviteter som havbundsundersøgelser, geotekniske boringer eller søopmåling ikke til opdatering af ENC. Aktiviteterne breder sig ofte over store områder i åbent farvand. En visning i ENC af disse store områder vil ikke give skibsfarten præcis anvisning på, hvor aktiviteten finder sted på et givent tidspunkt.
De skibe, som er involveret i disse aktiviteter, fører lys og signaler i overensstemmelse med de internationale søvejsregler. Navigatører på andre skibe har således let ved at erkende skibe, som er involveret i disse aktiviteter, og passere dem i behørig afstand.      

Forsinkelser ved levering af ENC-opdateringer
ENC anvendes af den professionelle skibsfart i skibenes elektroniske kortvisning- og informationssystemer (ECDIS).

Brugere af ECDIS vil kunne opleve, at visningen af eksempelvis et restriktivt område ikke stemmer med en efterretning i EfS vedrørende etablering af dette restriktive område. Det restriktive område oprettes typisk i forbindelse med et arbejde til søs, hvor entreprenør – efter indhentet tilladelse fra Søfartsstyrelsen - udlægger afmærkning for at markere, hvor sejlads i en periode er forbudt. Problemet udspringer af, at der forsinkelser i flere led, fra GST har foretaget ENC-opdateringer, til samme ENC-opdateringer modtages om bord i skibene.

GST indgår i et internationalt samarbejde omkring kvalitetskontrol og distribution. Når GST har foretaget opdatering af ENC, sendes de til et "Regional ENC Coordination Center" (RENC), der ligger i England og hedder ”IC-ENC” (International Centre for Electronic Navigational Charts).
Typisk går der således 3-4 dage fra GST har foretaget opdatering af ENC til frigivelse af ENC-opdateringerne sker.

Særligt problematisk er den forsinkelse, som man på mange skibe vil opleve i modtagelse af ENC- opdateringer om bord. Der kan gå adskillige uger, fra GST frigiver ENC-opdateringer til distribution (via IC-ENC og deres forhandlernetværk), til man på skibene modtager ENC-opdateringerne og kan indlæse dem i ECDIS.

Hvis man på et skib ikke har modtaget de seneste ENC-opdateringer, som GST har frigivet, vil skibet altså skulle navigere på basis af forrige opdateringer. Hvis eksempelvis et restriktivt område er etableret i perioden mellem opdateringerne, kan man på skibet ikke se det på ECDIS. Dette kan føre til uhensigtsmæssige hændelser til søs. 

GST vil søge at imødegå forsinkelserne i levering af ENC-opdateringer ved at reagere på P-efterretningen om etableringen af eksempelvis et restriktivt område, dvs. i ENC kode den varslede placering af det restriktive område med den startdato, som angivet i P-efterretningen.

En ENC-opdatering vedrørende det restriktive område vil således blive sendt til IC-ENC og frigivet, før udlægning af afmærkning omkring det restriktive område er foretaget, men med en startdato. Det vil som udgangspunkt sikre, at hvis man på skibet modtager ENC-opdateringen før denne startdato, så vil det restriktive område blive vist korrekt på ECDIS både før og efter startdatoen.

Forudsætningen for at de restriktive områder vises korrekt på ECDIS før og efter startdatoen er dog, at det restriktive område etableres i overensstemmelse med tidsplanen lagt af entreprenøren (startdato og placering er som varslet i P-efterretningen).

Hvis afmærkningen tilknyttet et restriktivt område ikke etableres i overensstemmelse med entreprenørens tidsplan (typisk udskudt startdato pga. af dårligt vejr), vil ECDIS brugerne opleve, at det restriktive område ikke vises korrekt på ECDIS.

Sammenfatning
Den professionelle skibsfart skal være opmærksomhed på, at problemerne med den lange distributionstid for ENC-opdateringer kan betyde, at de søfarende ved sejlads i farvandene risikerer at opleve manglende overensstemmelse mellem det, der ses på ECDIS og det, der ses fra skibet.

Ligeledes kan usikkerheden i forhold til startdatoer i P-efterretninger, og den dermed forbundne usikkerhed i ENC-opdateringerne, føre til manglende overensstemmelse mellem det, der ses på ECDIS og det, der ses fra skibet.

Forbehold
Informationerne i tabellen afspejler de beslutninger, som GST tager efter evaluering af P- og T-efterretningerne i EfS. Som følge af den ofte lange distributionstid for ENC-opdateringer og usikkerheden i forhold til start- og slutdatoer i henholdsvis P- og T-efterretninger vil navigatører kunne opleve, at visningen på ECDIS ikke stemmer overens med informationerne i tabellen.

Beslutningstræ
GST anvender et ”beslutningstræ” ved evaluering af P- og T-efterretninger.

GST beslutningstræ