Pålidelighed

Selvom Geodatastyrelsen bestræber sig på at sikre nøjagtigheden af informationerne i søkortene og de nautiske publikationer, må navigatøren være opmærksom på, at informationerne ikke altid er fuldstændige, fuldt opdaterede eller positioneret i henhold til moderne opmålingsstandard.

En detaljeret beskrivelse af søkortets nøjagtighed og pålidelighed findes i publikationen:

 Bag om søkortet 

Intet søkort er ufejlbarligt 
Indholdet i søkortet kan af forskellige årsager afvige fra virkeligheden. Dette kan skyldes at:

  1. dybdeinformationen kan være ufuldstændig og/eller unøjagtig på grund af tidligere tiders opmålingsmetoder,
  2. dybdeinformationen kan have ændret sig pga. råstofudvinding, sandvandring og lignende,
  3. flydende afmærkning kan være drevet eller trukket ud af position,
  4. bygge- og anlægsarbejder i eller i nærheden af havne, broer, vindmølleparker mv. kan være påbegyndt.

Punkt 1 og 2 må navigatøren altid være opmærksom på, især når der navigeres i lægt og/eller snævert farvand.

Punkt 3 og 4 skal navigatøren selv holde sig orienteret om ved at læse (P) og (T) meddelelser i "Efterretninger for Søfarende" og ved at følge med i navigationsadvarsler, udsendt via radio, Navtex eller satellit.

Det påhviler til enhver tid navigatøren at vurdere pålideligheden af de informationer han/hun er i besiddelse af med henblik på at sikre sejladsen mest muligt.