Lovgrundlaget

Lovgrundlag

Geodatastyrelsen er en statsvirksomhed og blev etableret den 1. januar 1989.

Geodatastyrelsen blev den 28. juni 2015 en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Som led i regeringens plan "Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" er den tidligere Geodatastyrelsen pr. 1. januar 2016 nu blevet til to selvstændige styrelser, en ny Geodatastyrelsen, som placeres i Aalborg, og en ny Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som placeres i København.

Geodatastyrelsen har ansvaret for følgende love:

  • Lov om Geodatastyrelsen
  • Lov om udstykning og anden registrering i matriklen (Udstykningsloven)
  • Lov om afgift ved udstykning m.m. (Udstykningsafgiftsloven)
  • Lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørloven).

Kontakt os

Geodatastyrelsens jurister
Telefon:7254 5000

Lovgrundlag for Geodatastyrelsen

 

Lov om stedbestemt information

Læs

Loven fastlægger Geodatastyrelsens opgaver.

Lov nr. 380 af 26.04.2017

Bekendtgørelse om faste ejendommes beliggenhedsadresse 

Læs

Bekendtgørelsen fastlægger, hvordan alle faste ejendomme skal registreres og tildeles en beliggenhedsadresse. 
Bek. 149 af 19.02.2019

Bekendtgørelse om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk Læs

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke data frit kan anvendes, men giver dog
mulighed for at opkræve betaling, og fastsætter priser for styrelsens produkter og ydelser.
Bek. nr. 1405 af 30.11.2018, samt bek. nr. 689 af 20.05.2022 om ændring af bekendtgørelse om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk. 

Bekendtgørelsen om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen Læs Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke opgaver Geodatastyrelsen kan løse på vegne af energi-, klima- og miljøministeren
Bek. nr. 146 af 17.02.2019
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om stedbestemt information. Læs

Anordningen sætter lov om stedbestemt information i kraft på Færøerne.
Ang. nr. 189 af 12.02.2019.

Cirkulære om registreret over faste ejendommes ejere (ejerfortegnelsen)


Læs

Cirkulæret fastsætter regler, der pålægger kommunalbestyrelsen at foretage manuel ajourføring af ejerfortegnelsen, samt regler om, at kommunalbestyrelsen skal vurdere gyldigheden af visse oplysninger inden ajourføring.
Cirk. nr. 9484 af 04.06.2019.

Udstykningsloven

Læs Loven indeholder regler for vedligeholdelse af matriklen samt om
matrikelvæsenets organisation.
Lbk. nr. 769 af 07.06.2018

Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

Læs

Bekendtgørelsen fastsætter krav til dokumentation anvendelse af digital kommunikation ved registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder, registrering af ændring af ejerlejligheder eller videreopdeling af ejerlejligheder.
Bek. nr. 1893 af 09.12.2020

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Læs

Bekendtgørelse giver regler for udfærdigelse af sager om
matrikulære forandringer.
Bek. nr. 625 af 30.05.2023

Bekendtgørelse om udstykningskravet

Læs

Bekendtgørelsen henvender sig især til tinglysningsdommerne og giver regler for tinglysning af dokumenter om salg af hele eller dele af faste ejendomme.
Bek. nr. 773 af 02.06.2020.

Bekendtgørelse om udstykningskontrollen

Læs

Bekendtgørelsen giver regler for kontrolforanstaltninger i forbindelse med
udstykning, matrikulering, sammenlægning og arealoverførsel.
Bek. nr. 1447 af 29.11.2018.  

Bekendtgørelse om skelforretninger

Læs

Bekendtgørelsen fastsætter regler for afholdelse af skelforretninger.
Bek. nr. 385 af 09.04.2019.

Vejledning om matrikulære arbejder

Læs

 

Vejledningen giver uddybende anvisninger om udfærdigelse af sager
om matrikulære forandringer. Vejledningen opdateres løbende med ajourførte kapitler på Geodatastyrelsens hjemmeside, hvor eksisterende kapitler også findes.

Vejledningen uden ajourførte kapitler findes her.
Vejl. nr. 46 af 18.04.2001.

Vejledning om udstykningskravet

Læs

Vejledningen beskriver, hvornår udstykning er nødvendig.
Vejl. nr. 64 af 07.07.2010.

Vejledning om udstykningskontrollen

Læs

Vejledning om udstykningskontrollen ajourført pr. 16. juni 2021.

Vejledning om skelforretninger

Læs

Vejledningen uddyber reglerne for afholdelse af skelforretninger.
Vejl. nr. 61 af 12.6.2003.

Vejledning om højdesystemet

Læs

Vejledningen angiver forskelle mellem de gamle højdesystemer
og det nye højdesystem DVR90.
Vejl. nr. 2 af 10.1.2005.

 Vejledning om matrikelkortet og dets ajourføring Læs Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse om matrikulære arbejder
og supplerer Vejledning om matrikulære arbejder.
Vejl. nr. 9892 af 26.08.2008

Udstykningsafgiftsloven

Læs

Loven fastlægger størrelsen af afgiften for hver ny ejendom.
Lbk. nr. 1209 af 7.10.2013

Vejledning om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. Læs

Vejledningen uddyber reglerne for betaling af matrikulære afgifter og gebyrer.
Vejl. nr. 133 af 4.12.2002.

Ejerlejlighedsloven

Læs

Loven indeholder regler om ejerlejligheder og opdeling af disse.
Lbk. nr. 908 af 18.06.2020

Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

 

Læs

Bekendtgørelsen fastsætter regler for registrering af ejelejligheder og bygning på fremmed grund, samt opdeling af ejerlejligheder. 

Bek. nr. 614 af 26.05.2023.

Landinspektørloven

Læs Loven indeholder reglerne om beskikkelse som landinspektør, udøvelse af
landinspektørvirksomhed, landinspektørselskaber og Landinspektørnævnet.
Lbk. nr. 680 af 17.6.2013.
Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter. Læs

Bek. nr. 63 af 18/01/2016

Bekendtgørelse om landinspektørselskaber

Læs

Bekendtgørelsen indeholder reglerne om udøvelse af landinspektørvirksomhed
i selskabsform.
Bek. nr. 955 af 11.7.2013.

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring
for landinspektørvirksomhed
Læs

Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler om landinspektørers
ansvarsforsikring, herunder om dækningssummens mindstestørrelse.
Bek. nr. 702 af 17.6.2013.

Bekendtgørelse om Landinspektørnævnet

Læs

Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for Landinspektørnævnets arbejde.
Bek. nr. 704 af 17.6.2013.

Bkg. om ophævelse af kravet om dansk indfødselsret

Læs

Bekendtgørelsen ophæver kravet om dansk indfødselsret
efter landinspektørloven.
Bek. nr. 154 af 27.2.1998.

Plakat ang. efterstikning af søkort Læs Plakat nr 4000 af 10.04.1816
Forordning ang. indførelse af en ny Skyldsætning
af Jordeiendomme mv.
Læs

Forordning nr. 10011 af 24.06.1840
Forordningen satte Matriklen i kraft pr. 1. jan. 1844