Strandbeskyttelse og klitfredning

Ved lovændring i 1999 blev det vedtaget, at strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen skulle indlægges i matrikelkortet og registreres i matrikelregisteret. Det blev samtidig vedtaget, at miljø- og energiministeren skulle sætte linjerne i kraft amtvis i modsætning til oprindelig for hele landet på én gang.

I 1994 besluttede Folketinget at udvide naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszone fra 100 m til 300 m fastlagt efter nærmere definerede bestemmelser. Hovedsigtet er en bedre beskyttelse af de åbne og i særdeleshed de uberørte kyststrækninger.

Klitfredning findes kun langs den vestjyske kyst, medens strandbeskyttelse er langs øvrige kyster.
 
Opgavens omfang
Registreringen af strandbeskyttelseslinjen i matriklen omfatter registrering i såvel matrikelkortet som i matrikelregisteret. Linjerne er således vist på kortet, og arealer, der er berørt af strandbeskyttelsen, er vist med signatur.
 
Endvidere fremgår det af matrikelregisteret for hvert berørt matrikelnummer, hvor stort et areal strandbeskyttelsen omfatter. Registreringen af strandbeskyttede arealer i matriklen svarer således til den nuværende registrering af fredskovspligtige arealer. Strandbeskyttelseszonen og beskyttelsens registrering i matrikelregisteret fremgår også af web-matriklen. (Web-matriklen er udvalgte data fra matrikelkortet og matrikelregisteret på Internettet, som Geodatastyrelsen tildeler adgang til)
 
Registreringen af klitfredningen er gennemført på tilsvarende måde, men med sin egen signatur i matrikelkortet. Antallet af matrikelnumre, der er omfattet af strandbeskyttelse eller klitfredning variere meget fra amt til amt. For alle amterne er det samlede antal berørte lodder ca. 60.000.
 
Procedure ved fastlæggelse af strandbeskyttelses- og klitfredningszone
De nærmere regler herom udstedtes i 2002. Arbejdet med at udarbejde indstilling til linjens fastlæggelse blev udført af en særskilt nedsat kommission -
"Strandbeskyttelseskommissionen". Geodatastyrelsen indlagde linjerne kommunevis og fremsendte meddelelse herom til tingbogen, som i henhold til loven foretog notering på de enkelte ejendomme, som er omfattet af beskyttelsen eller fredningen.
 
Status - fastlagt i hele landet
Med ikrafttræden af bekendtgørelse om ikrafttræden af Nordjyllands Amt er strandbeskyttelses- og klitfredningszonen fastlagt i hele landet.