Matrikelregistret

Nedenstående oplysninger er at finde i matrikelregistret.

Du kan slå op i matrikelregistret på Geodatastyrelsens side "mingrund" eller få en grafisk visning af det samme på Geodatastyrelsens side "webmatriklen".

Ejerlav/ ejerlavsnr.
Danmark er delt op i ca. 9000 ejerlav. Ejerlavsnummeret har 7 cifre, og er baseret på den oprindelige administrative inddeling i herreder, sogne og købstæder. Ejerlavsnummeret giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikationen af et areal/jordstykke.

Den digitale ejerlavsfortegnelse er en tabel indeholdende sammenhængen mellem regionskode- og navn, kommunekode - og navn, samt landsejerlavskode - og navn. Den gældende ejerlavsfortegnelse fra d. 7. juni 2016 kan du se her.

Matr.nr.
Matrikelnumret består af et stamnummer med højst fire cifre og som regel af "et" litra, som består af højst tre bogstaver. Matrikelnumre for jordstykker i Sønderjylland og København indeholder dog som oftest ikke litra.

Vejlitra
Udskilte offentlige veje identificeres i matriklen ved vejlitra, som består af ét eller flere bogstaver.

Areal
Matrikelnummerets/jordstykkets areal angivet i m².

Vejareal
Det antal m² af jordstykket der er registreret som vej.

Hovednotering
Hovednoteringen omfatter altid en hel samlet fast ejendom. For fælleslodder gælder dog særlige regler.

Muligheder for noteringer er:

 • Ingen hovednotering
 • Arbejderbolig
 • Landbrugsejendom uden beboelse
 • Fælleslod
 • Landbrugsejendom
 • Landbrugsejendom, familieejendom

Jordrente
Jordrentenoteringen angiver, om der påhviler matrikelnummeret jordrente. Denne opdeles i:

 • Ingen jordrente
 • Jordrente på en del af matrikelnummeret
 • Jordrente på hele matrikelnummeret

Skovnotering
Der foreligger følgende muligheder:

 • Ingen skovnotering.
 • En del af matrikelnummeret er fredskov
 • Hele matrikelnummeret er fredskov
 • Del af samlet skovstrækning (majoratsforpligtelse) og en del af matrikelnummeret er fredskov
 • Del af en samlet skovstrækning (majoratsforpligtelse) og hele matrikelnummeret er fredskov.

Fredskovsareal
Fredskovpligtigt areal i m² af arealet.

Stormfald
Forpligtelse til at tilbagebetale tilskud til genplantning af stormfældet skov, såfremt basisforsikring opsiges.

Arealbetegnelse
Angivelse af matrikelnummerets art, f.eks. kirkegård eller jernbane.

Strandbeskyttelse
Teksten angiver, om matrikelnummeret er omfattet af strandbeskyttelse. Areal angives i m². Strandbeskyttelseszone, der er en indtil 300 meter bred landbræmme langs kysten. Zonen er fastlagt ud fra en basislinje, som dannes af begyndelsen af den sammenhængende landvegetation. Zonens nøjagtige udstrækning er fastlagt af Strandbeskyttelseskommissionen.

Klitfredning
Teksten angiver, om matrikelnummeret er omfattet af klitfredning. Areal angives i m². Klitfredning forekommer som hovedregel kun langs Skagerak- og Vesterhavskysten. Fredningens nøjagtige udstrækning er fastlagt af Strandbeskyttelseskommissionen.

Anvendstatus
Her er angivet brugsforholdet (lejemål).

Journalnr.
Geodatastyrelsens journalnummer (sagsnummer). R foran journalnummeret angiver, at ændringsdatoen er datoen for en intern ændring i matrikelregisteret og ikke datoen for en ny approbation.

Afslutningsdato
Seneste dato for en ændring, approbation, godkendelse eller registrering vedrørende det pågældende matrikelnummer.

Modermatrnr.
Oplysning om, hvilket matrikelnummer et nyt matrikelnummer blev udstykket fra. Oplysningen findes kun for matrikelnumre, der er fremkommet, efter matriklen blev omlagt på edb i 1986.