4.9.4. Fredning

Hvis ønsket om en matrikulær forandring eller den tilsigtede arealanvendelse strider mod bestemmelser i en fredning, skal der være meddelt dispensation, jf. lovens § 50. Dispensationer meddeles af vedkommende fredningsnævn. Det samme gælder, hvis der er udstedt foreløbigt forbud i forbindelse med en påtænkt fredning efter lovens § 34, eller hvis der verserer en fredningssag for fredningsnævnet, jf. lovens § 37.