4.8.2. Forelæggelse for kommunalbestyrelsen

Udstykningskontrolskemaet indeholder følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen:

Er der forhold i sagen, der kræver tilladelse?

Hvis spørgsmålet besvares med et "ja", åbnes underspørgsmålene:

Vedrører den matrikulære forandring eller tilsigtede arealanvendelse arealer kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 med henblik på en ændring til bolig- eller sommerhusformål, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativ eller alment tilgængeligt område, kolonihave eller institution?

Efter lovens § 8 må anvendelsen af et areal, der er kortlagt som forurenet jord på vidensniveau 1 eller 2, ikke ændres til et af de formål, der er nævnt i lovens § 6, stk. 2, før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse hertil. Det omfatter anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution.

Der må ikke ske udstykning, matrikulering eller arealoverførsel af kortlagte arealer med henblik på en fremtidig ændret anvendelse til et af ovennævnte formål, før der foreligger tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Før der gives tilladelse, skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra regionsrådet, jf. lovens § 8 a.