4.8.1. Kortlægning af jordforurening

Regionsrådets kortlægning af forurenede arealer gennemføres i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Et areal betegnes kortlagt på vidensniveau 1, når der er kendskab til aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have forårsaget jordforurening på arealet, jf. lovens § 4. Et areal betegnes kortlagt på vidensniveau 2, når der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelige virkning på mennesker og miljø, jf. lovens § 5.

Efter lovens § 12, stk. 1, skal regionsrådet give skriftlig underretning om den endelige kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 til ejere af kortlagte arealer og til kommunalbestyrelsen.

Byzonen er som udgangspunkt klassificeret som et lettere forurenet område. Dette er ikke en kortlægning af jordforurening, og medfører ikke de retsvirkninger, der følger af kortlægning på vidensniveau 1 og 2. Jordflytning fra områdeklassificerede arealer skal dog – i lighed med jordflytning fra kortlagte arealer - anmeldes til kommunen. Kommunerne har mulighed for at undtage områder inden for byzonen, eller inddrage områder uden for byzonen i de områdeklassificerede arealer.