4.6.1. Godkendelse af listevirksomhed

Hvis den matrikulære forandring sker med henblik på anlæggelse eller påbegyndelse af en listevirksomhed, der kræver godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, skal landinspektøren i udstykningskontrolskemaet oplyse, at der er forhold i sagen, der kræver godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Hvis den matrikulære forandring sker med henblik på, at en listevirksomhed skal udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssige, som indebærer forøget forurening, kræves ligeledes forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen.

Det fremgår af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, hvilke virksomheder, anlæg og indretninger, der er godkendelsespligtige listevirksomheder. Kommunalbestyrelsen har godkendelseskompetencen bort\u0002set fra virksomheder m.v., der på bilag 1 og 2 er mærket med (s), hvor godkendelses- og tilsynskompetencen tilkommer Miljøstyrelsen. Uanset om kompetencen tilkommer kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen, skal ansøgning indgives digitalt til kommunalbestyrelsen, der herefter videresender ansøgningen, hvis kompetencen er hos Miljøstyrelsen.