4.4.3. Adgang til privat fællesvej fra den berørte ejendom eller fra anden privat fællesvej - byreglerne

Underspørgsmål i udstykningskontrolskemaet under privatvejsloven [kommende]:

Afventer den matrikulære forandring eller tilsigtede arealanvendelse kommunal godkendelse af adgang til privat fællesvej fra den berørte ejendom fra anden privat fællesvej

 Ud over adgangen til offentlig vej skal kommunalbestyrelsen også påse adgangsforholdene til private fællesveje. En "adgang" er en vejtilslutning eller fysisk etableret adgang fra en privat fællesvej til en tilgrænsende ejendom eller anden privat fællesvej.

Det følger af privatvejlovens regler om adgang til privat fællesvej, at sager om udstykning, matrikulering, arealoverførsel og sammenlægning forudsætter tilladelse fra vejmyndigheden (kommunen) i følgende tilfælde 1-4 nedenfor:

 1. Når der skal etableres nye adgange eller udvides eksisterende adgange til en privat fællesvej jf. § 62, stk. 1.

  Landinspektøren og vejmyndigheden skal være opmærksom på tilfælde, hvor der på stedet findes en eksisterende adgang, som vejmyndigheden ikke har givet tilladelse til. Vejmyndigheden skal her tage stilling til, om der kan gives tilladelse efter § 62, stk., 1, til den eksisterende fysiske adgang (retlig lovliggørelse) eller om forholdene skal lovliggøres fysisk - evt. med tilladelse til etablering af en anden ny adgang. Dette fremgår af privatvejlovens § 99.

 2. Når bestående adgange til en privat fællesvej skal benyttes af andre ejendomme, end dem for hvilke de er anlagt, med mindre vejmyndigheden allerede har givet tilladelse til, at andre ejendomme kan benytte dem jf. § 63, stk. 1.

  Hvis vejmyndigheden tidligere har godkendt, at vejen benyttes til udstykning i det pågældende omfang og/eller til det pågældende formål, skal landinspektøren til brug for kommunalbestyrelsens besvarelse af udstykningskontrolskemaet vedlægge kopi af godkendelsen. 

 3. Når en bestående markoverførsel til en privat fællesvej ønskes benyttet til anden færdsel end rent landbrugsmæssigt jf. § 63, stk. 2.

  En markoverførsel må ikke uden vejmyndighedens tilladelse benyttes til landbrugsejendommes beboelse eller driftsbygninger. 

 4. Når en bestående adgang til en privat fællesvej skal benyttes af ejendomme, der fremkommer eller ændres ved udstykning, matrikulering, sammenlægning eller arealoverførsel jf. § 63, stk. 3.

  Reglen omfatter alle matrikulære ændringer af ejendomme, som forelægges vejmyndigheden i udstykningskontrollen. Reglen indebærer, at ejendommens adgange kan tages op til fornyet overvejelse, når ejendommes ændres. 

Når godkendelse i ovenfor anførte tilfælde 1-4 anfør en adgang til en privat fællesvej, der er nærmere end 50 meter fra en statsvej skal godkendelse også indhentes fra Vejdirektoratet jf. privatvejslovens § 62, stk. 2 og § 63, stk. 5. Det er kommunalbestyrelsen, der sørger for at indhente godkendelse fra Vejdirektoratet. Ejerne af de berørte ejendomme skal kun forelægge sagen for kommunalbestyrelsen.