4.15. Råstofloven

Loven administreres af regionsråd og kommunalbestyrelser. De opgaver og beføjelser, som loven henlægger til regionsrådet, udføres for Bornholm Regionskommunes vedkommende af kommunalbestyrelsen. Sager om udstykning eller arealoverførsel mellem ejendomme med henblik op udnyttelse af forekomster i jorden skal ved sagens indsendelse til Geodatastyrelsen vedlægges en kopi af regionsrådets tilladelse til indvindingen i medfør af råstoflovens § 7.