4.13. Landbrugsloven

For så vidt angår matrikulære forandringer administreres loven fortrinsvis af praktiserende landinspektører og af Landbrugsstyrelsen Det er navnlig reglerne i lovens §§ 6, 7, 10 og §§ 29 -33, der har betydning i forbindelse med gennemførelse af matrikulære forandringer.

Geodatastyrelsen kan på ejers begæring hhv. ophæve landbrugspligten på en ejendom eller notere en ejendom som landbrugsejendom, når betingelserne i landbrugslovens §§ 4, stk. 1, og 6, stk. 4, er opfyldt.

Herudover foretager Geodatastyrelsen fortsat lejlighedsvis notering i matriklen af landbrugspligt på arealer (frie jorder), der er vurderet under en landbrugsejendom, medmindre arealet er fraskilt ejendommen inden for de seneste 5 år, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1427 af 16. december 2014 om reglerne i lov om landbrugsejendomme.

Udstykning m.v. og ophævelse af landbrugspligt samt omlægning af landbrugsjorder kan ske uden tilladelse efter loven, når den praktiserende landinspektør kan afgive erklæring efter reglerne i bekendtgørelse om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme. Erklæringerne skal afgives på særlige skemaer, der skal sendes til Geodatastyrelsen sammen med sagen. Skemaerne kan hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Hvis der sker flere forandringer af samme landbrugsejendom skal landinspektøren afgive særskilt erklæring for hver forandring, og den forandrede ejendom skal være entydigt beskrevet i skematisk redegørelse, således det er tydeligt, at der kan afgives korrekt erklæring efter landbrugsloven for de enkelte forandringer. Hvis en ejendom f.eks. skal noteres som landbrugsejendom efter reglerne i landbrugslovens § 4, stk. 1, og derpå suppleres med jorder fra en landbrugsejendom, skal noteringen af ejendommen ske i sagens fase 1 og suppleringen i sagens fase 2 ved afgivelse af erklæring efter landbrugslovens § 29. Det er en forudsætning, at der ikke ved de på hinanden følgende forandringer sker omgåelse af landbrugslovens bestemmelser. Der kan således f.eks. ikke udstykkes 2 landbrugsejendomme uden beboelse fra samme landbrugsejendom i samme sag, uanset der umiddelbart kan afgives korrekt erklæring efter landbrugslovens § 10 for begge udstykninger.

Hvis bygningerne på en landbrugsejendom er fjernet uden, at der samtidigt er sket notering af ejendommen som landbrugsejendom uden beboelse, vil der normalt ikke kunne afgives korrekt erklæring efter landbrugslovens §§ 6, 10 og 29, om matrikulære forandringer af ejendommen. I sådanne tilfælde skal landinspektøren søge landbrugsstyrelsens tilladelse til notering af ejendommen som landbrugsejendom uden beboelse jf. lovens § 4, stk. 3, inden sagen indsendes til Geodatastyrelsen.

Hvis landinspektøren ikke kan afgive erklæring om det pågældende forhold, skal der foreligge en tilladelse fra Landbrugsstyrelsen. Er landinspektøren i tvivl om, hvorvidt der er grundlag for at afgive erklæringen, skal sagen forelægges Landbrugsstyrelsen som en ansøgning, før sagen indsendes til Geodatastyrelsen.

Når det er et vilkår, f. eks. ved ophævelse af landbrugspligt eller ved oprettelse af en landbrusejendom uden beboelse, at der tinglyses en deklaration på den udstykkede ejendom, er det landinspektørens ansvar at sikre opfyldelsen heraf og at sende den tinglyste deklaration til Landbrugsstyrelsen.

Ved udstykning m.v. af arealer, der er pålagt deklaration i medfør af landbrugsloven, f.eks. i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten, skal landinspektøren sørge for, at der vedlægges fornøden tilladelse fra Landbrugsstyrelsen.

Beboelsesbygningen på en landbrugsejendom kan i visse tilfælde nedrives eller fraskilles på grundlag af en erklæring fra en praktiserende landinspektør i henhold til lovens § 10, stk. 1 og 2. Endvidere kan der etableres bygningsløse landbrugsejendomme ved en landinspektørerklæring i henhold til lovens § 10, stk. 3 og 4.

Endelig kan Landbrugsstyrelsen, når særlige forhold taler for det, meddele tilladelse til, at en landbrugsejendom er uden beboelsesbygning, jf. lovens § 10, stk. 5, og Landbrugsstyrelsen kan endvidere bestemme, at der ikke må opføres nye bygninger på en landbrugsejendom, jf. lovens § 9, stk. 6.

Når landinspektøren afgiver erklæring efter lovens § 10, stk. 1-4, og når Landbrugsstyrelsen meddeler tilladelse efter lovens § 10, stk. 5 eller forbud efter lovens § 9, stk. 6, skal kopi af erklæringen/tilladelsen eller forbuddet sendes til Geodatastyrelsen med henblik på registrering i matriklen, jf. §3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1427 af 16. december 2014 om reglerne i lov om landbrugsejendomme.