4.11.1. Kystbeskyttelsesforanstaltninger

Udstykningskontrolskemaet indeholder følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen:

Udføres kystbeskyttelsesforanstaltninger på strandbredder, på andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær/anden sammenhængende landvegetation eller på arealer, der ligger inden for en afstand af
1000 m fra, hvor denne vegetation begynder?


Besvares spørgsmål med et ”ja”, åbnes underspørgsmålet:
Mangler dispensation hertil?

Kystbeskyttelsesforanstaltninger har til formål at beskytte mod oversvømmelse og nedbrydning fra havet. Inden for de arealer, der er nævnt i ovenstående spørgsmål, må sådanne anlæg, indretninger m.v. kun etableres efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen jf. kystbeskyttelseslovens § § 3, stk. 1 og 2. Er kun en del af en påtænkt kystbeskyttelsesforanstaltning beliggende inden for de nævnte arealer, kræves tilladelse til hele strækningen.

Kystbeskyttelsesforanstaltninger, der udføres med staten som bygherre, kræver efter lovens § 3, stk. 5, tilladelse fra miljøministeren. Kompetencen er delegeret til Kystdirektoratet.