4.1.6 Forbud mod mere end én bolig pr. samlet fast ejendom i sommerhusområder

Underspørgsmål i udstykningskontrolskemaet under planloven:

Opføres eller indrettes mere end en bolig på en grund i et sommerhusområde, hvor tilladelse hertil ikke følger af en lokalplan eller dermed ligestillet plan, der er opretholdt i henhold til planlovens § 68, stk. 2?

Svarer kommunalbestyrelsen "ja", skal følgende besvares:

Mangler en tilladelse hertil?

Efter planlovens § 39, må der i sommerhusområder ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse opføres eller indrettes mere end én bolig per samlet fast ejendom. Kravet om tilladelse gælder ikke, når andet er fastsat i en lokalplan eller i en af de planer mv., der er opretholdt ved planlovens § 68, stk. 2.