4.1.3 Foreløbige retsvirkninger ved et offentliggjort lokalplanforslag

Underspørgsmål i udstykningskontrolskemaet under planloven: 

Foreligger der et offentliggjort lokalplanforslag?

Svarer kommunalbestyrelsen ”ja”, skal følgende besvares:

Skaber den matrikulære forandring eller tilsigtede arealanvendelse risiko for foregribelse af den endelige plans indhold?

Svarer kommunalbestyrelsen ”ja”, skal følgende besvares:

Mangler en tilladelse efter planlovens § 17, stk. 2?

Som anført i afsnit 4.1.1 er lokalplaner underlagt en dobbeltvedtagelsesprocedure. Kommunalbestyrelsens vedtagelse og offentliggørelse af et lokalplanforslag udløser et foreløbigt udstyknings-, nedrivnings- og byggeforbud efter planlovens § 17, stk. 1, selvom udnyttelsen måtte være i overensstemmelse med forslaget. Baggrunden er et ønske om at sikre, at en foregribelse af planens endelige vedtagelse ikke gør inddragelse af offentligheden ved høring før endelig vedtagelse illusorisk. Efter udløbet af den indsigelsesfrist, der er knyttet til den offentlig høring, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom udnyttes overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis betingelserne i planlovens § 17, stk. 2 og 3 er opfyldt.