4.1 Lov om planlægning (planloven)

Kommunalbestyrelserne udarbejder kommuneplaner og lokalplaner, og er myndighed for administration af lovens reg\u0002ler om landzoneadministration og sommerhusområder. De dele af planloven, der påkalder sig interesse i udstykningskontrollen administreres af kommunalbestyrelsen.


For nærmere vejledning om reglernes indhold og administration henvises til

Udstykningskontrolskemaets første spørgsmål under planloven er:

Er der forhold i sagen, der kræver tilvejebringelse af lokalplan, tilladelse/dispensation, eller er der nedlagt forbud i henhold til §§ 12 og 14?


Besvares spørgsmålet med et ”ja”, åbnes underspørgsmål i udstykningskontrolskemaet som anført neden for i afsnit 4.1.1.-4.1.6, hvor kommunen skal afgive erklæring om, hvordan den matrikulære forandring eller tilsigtede anvendelse forholder sig til loven