4. De enkelte lovområder

4.1. Lov om planlægning (planloven)        
       4.1.1. Områder, der ikke er reguleret af en lokalplan eller byplanvedtægt
       4.1.2. Forholdet til gældende lokalplaner og byplanvedtægter
       4.1.3. Foreløbige retsvirkninger ved et offentliggjort lokalplanforslag
       4.1.4. Kommuneplaner og forbud mod forhold, der kan hindres ved en lokalplan
       4.1.5. Landzonetilladelse
       4.1.6. Forbud mod mere en én bolig pr. samlet fast ejendom i sommerhusområder

4.2. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

4.3. Lov om offentlige veje
       4.3.1. Landinspektørens forelæggelse for kommunalbestyrelsen
       4.3.2. Kommunalbestyrelens forelæggelse for Vejdirektoratet
       4.3.3. Landinspektøren forelægger sagen for Vejdirektoratet

4.4. Lov om private fællesveje      
       4.4.1. Kommunal forelæggelse - landreglerne
       4.4.2. Kommunal forelæggelse - byreglerne
       4.4.3. Adgang til privat fællesvej fra den berørte ejendom eller fra anden privat fællesvej - byreglerne

4.5. Byggeloven og bygningsreglementet 

4.6. Miljøbeskyttelsesloven
     
 4.6.1. Godkendelse af listevirksomhed
       4.6.2. Beskyttelse af jord, grundvand og vandmiljø - udledningstilladelser m.v.  

4.7. Husdyrbrugloven
       4.7.1. Generelt om placering, herunder afstand
       4.7.2. Godkendelse af husdyrbrug m.v. 

4.8. Jordforureningsloven
       4.8.1. Kortlægning af jordforurening
       4.8.2. Forelæggelse for kommunalbestyrelsen
       4.8.3. Forelæggelse for Regionsrådet

4.9. Naturbeskyttelsesloven
       4.9.1. Beskyttede naturtyper m.v.
       4.9.2. Beskyttelseslinjer
       4.9.3. Veje og stier med rekreativ betydning
       4.9.4. Fredning

4.10. Museumsloven
         4.10.1. Sten- og jorddiger
         4.10.2. Fortidsminder

4.11. Kystbeskyttelsesloven
         4.11.1. Kystbeskyttelsesforanstaltninger
         4.11.2. Andre aktiviteter og anlæg end kystbeskyttelsesforanstaltninger

4.12. Skovloven
         4.12.1. Fredskovpligtige arealer
         4.12.2. Ophævelse af fredskovpligt og justering af fredskovgrænsen
         4.12.3. Majoratskov

4.13. Landbrugsloven

4.14. Lov om folkekirkens økonomi

4.15. Råstofloven