2.2.3. Geodatastyrelsens opgave

Geodatastyrelsens rolle er begrænset til at kontrollere, at sagen "efter det oplyste" ikke medfører forhold i strid med anden lovgivning.

Geodatastyrelsen kan kun gennemføre registrering af den matrikulære sag, hvis kommunalbestyrelsen i udstykningskontrolskemaet for alle de anførte lovområder har erklæret, at sagen ikke medfører forhold i strid med regler som kommunalbestyrelsen administrerer. Dette kræver, at kommunalbestyrelsen for alle lovområder har svaret ”nej” til, at der foreligger forhold i strid med de relevante retsregler eller mangler tilladelser/dispensationer. Svares der ”ja” til et slutspørgsmål i udstykningskontrolskemaet, må skemaet returneres til fornyet besvarelse i kommunen.

Landinspektøren skal i en erklæring oplyse om forhold vedrørende naturbeskyttelsesloven, museumsloven og skovloven. Erklæringen findes på Geodatastyrelsens hjemmeside, og er der benævnt ”hvid erklæring”. Hvis landinspektøren skønner, at det er påkrævet, må de relevante statslige myndigheders udtalelse indhentes inden ”hvid erklæring” udfyldes.

Geodatastyrelsen undersøger ikke om alle øvrige nødvendige tilladelser foreligger, idet det er landinspektørens pligt at sikre, at de relevante myndigheder er hørt og de nødvendige meddelelser meddelt.