Sikring af MIA

Sikring af funktionalitet til udarbejdelse af matrikulære sager

Geodatastyrelsen har besluttet at igangsætte et projekt, der skal sikre den fortsatte tilgængelighed af funktionalitet til udarbejdelse af matrikulære sager. Funktionaliteten findes i dag i det Matrikulære Informations- og Ajourføringssystem (MIA). MIA er af ældre dato, og det samme er mange af systemets standardkomponenter. En analyse har vist, at en del af standardkomponenterne ikke længere supporteres, og at der er risiko for, at MIA i værste fald kan ophøre med at fungere efter en Windows opdatering eller en blacklisting af Anti-virus/malware software.

Det vil være en stor opgave at opdatere komponenterne i MIA, og det er vurderet, at systemet herefter fortsat ikke vil leve op til moderne arkitekturmæssige standarder.

Nyt system, samme muligheder
Geodatastyrelsen har derfor besluttet at udvikle funktionalitet til udarbejdelse af matrikulære sager i ERPO.

Risikoen for systemnedbrud i MIA er af leverandøren vurderet til at være relativ høj, og det er derfor projektets primære mål at udvikle den mest basale funktionalitet til udarbejdelse af matrikulære sager i ERPO så hurtigt som muligt. Under udviklingen vil blive inddraget eventuelle nye teknologiske muligheder samt erfaringer fra MIA i den udstrækning, det ikke medfører væsentlig forsinkelse af projektet. Når projektet er afsluttet, og den mest basale funktionalitet er idriftsat, er det muligt at videreudvikle funktionalitet på samme måde, som det sker med øvrig funktionalitet i ERPO. Ændringsønsker registreres løbende med henblik på eventuel senere udvikling og implementering.

Udvikling
Det er Geodatastyrelsens nuværende leverandør af ERPO, IBM, der forestår udviklingen af funktionaliteten. Netcompany er tilknyttet projektet og håndterer dannelse af skematisk redegørelse og ændringskort. Udviklingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med Geodatastyrelsen og Praktiserende Landinspektørers Forening.

Funktionaliteten udvikles og idriftsættes i 3 faser.

Fase 1, der blev idriftsat september 2021, omfatter:

 • Oprettelse af sag
 • Dataudtræk
 • Ejeroplysninger (manuel indtastning/redigering)
 • Forandringer med registerændringer (fx landbrugsnotering, nyberegning mv.)
 • Skematisk redegørelse.

Fase 2, der blev idriftsat ultimo 2022, omfatter:

 • Flere forandringstyper:
  • Arealoverførsel af helt matrikelnummer
  • Arealoverførsel til offentlig vej (helt matrikelnummer)
  • Udstykning af helt matrikelnummer
  • Sammenlægning af ejendomme (uden inddragelse)
  • Skelforretning - ejendomsgrænsen fastholdes
  • Majoratsskov
  • Fælleslodsnoteringer
 • Ændringskort (A4 og A3) 

Fase 3, der forventes idriftsat 2023, omfatter:

 • Eksporter/importer til/fra CAD
 • Resterende forandringstyper, herunder dem der involverer CAD arbejde
 • Ændringskort (A4, A3, A2, A1 og A0)

Test af systemet
Det er IBM, i samarbejde med GST, der står for test af funktionaliteten. Geodatastyrelsen og repræsentanter for Praktiserende Landinspektørers Forening vil desuden i forbindelse med udviklingen foretage overordnet test af funktionaliteten.

Før idriftsættelse bliver systemet testet grundigt. Inden endelig idriftsættelse har både medarbejdere fra landinspektørfirmaer og Geodatastyrelsen mulighed for at få testet sager.

MIA udfases først efter paralleldrift
Umiddelbart efter tests rettes eventuelle fejl, og funktionaliteten sættes i drift i ERPO. Efter idriftsættelsen af fase 3, vil der være en periode med paralleldrift mellem MIA og ”MIA ”-funktionaliteten i ERPO. Herefter vil Geodatastyrelsen lukke for modtagelse af sager fra MIA.